Matka je jistá, a co otec? aneb Jak obstarat miminku tatínka

Rubrika: Partnerství a vztahy v rodině

818256_bigfriends2Zákon o rodině stanovuje bez jakýchkoli výjimek, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Tak i v případě, kdy žena otěhotní po umělém oplodnění vajíčkem jiné ženy, je po právní stránce matkou ona, ačkoli biologickou matkou je dárkyně vajíčka…

S určením otce je to už trochu složitější. Zákon stanovuje několik vyvratitelných domněnek, kdo je otcem dítěte.

1) manžel matky – Pokud je žena vdaná, napíše se do rodného listu dítěte jako otec manžel matky a to i když se dítě narodilo třeba den po svatbě. I pokud spolu manželé nežijí a oba tvrdí, že dítě není manželovo a jiný muž o sobě prohlásí, že je otcem dítěte, na věci to nic nemění a v rodném listě je uveden manžel matky jako otec.

2) bývalý manžel matky – Pokud manželství zanikne (rozvodem, smrtí manžela, prohlášením manžela za mrtvého) nebo je prohlášeno za neplatné (např. manželství mezi sourozenci nebo předky a potomky, manželství s vdanou ženou či ženatým mužem apod.) a dítě se narodí do 300 dní od zániku manželství, je do rodného listu zapsán matčin bývalý manžel, ledaže by se před narozením dítěte stihla matka znovu vdát – pak se zapíše jako otec manžel pozdější.
V případě, že by pozdější manžel s úspěchem své otcovství popřel, za otce se považuje manžel předchozí, je-li splněna podmínka narození dítěte do 300 dní od zániku manželství. I bývalý manžel má v takovém případě samozřejmě možnost své otcovství popřít.

3) muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů po narození dítěte – Není-li otec určen dle bodů ad 1, 2), resp. je-li žena svobodná, nebo se dítě narodilo po více než 300 dnech od zániku jejího manželství, může se s otcem dítěte dohodnout a otcovství lze uznat souhlasným prohlášením matky i otce před matrikou (nebo před soudem). Než se tak stane a otec bude určen, bude mít dítě v rodném listě zapsánu jen matku a bude mít i její příjmení.
Při souhlasném prohlášení o otcovství je třeba na matriku přinést rodný list dítěte, rodné listy obou rodičů a jejich občanské průkazy. Pokud je matka rozvedená, je nutno vzít i rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, pokud je vdova, je třeba přinést úmrtní list manžela. Při prohlášení o otcovství by rodiče zároveň měli učinit prohlášení o příjmení a jménu dítěte.

4) muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů v těhotenství matky – Pokud budoucí rodiče nejsou svoji a chtějí, aby dítě mělo v rodném listě otce a jeho příjmení uvedeno hned po narození, mohou uznat otcovství ještě v těhotenství matky (nesmí ale být dána domněnka otcovství ad 1, 2 – tedy žena nesmí být vdaná a dítě se nesmí narodit ani do 300 dní po zániku jejího manželství). Přitom se na matrice předkládá doklad o těhotenství (těhotenská průkazka) a dále rodné listy matky a otce a jejich občanské průkazy. Pokud je matka rozvedená, je nutno vzít i rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, pokud je vdova, je třeba přinést úmrtní list manžela. Zároveň s uznáním otcovství k nenarozenému dítěti zde učiní prohlášení o příjmení dítěte.
Pokud by se matka po prohlášení o otcovství provdala za jiného muže a dítě by se narodilo až po svatbě, do matriky by se zapsal manžel, nikoli otec, který otcovství před narozením dítěte (a před svatbou) uznal! Pokud by k jednomu dítěti uznalo otcovství více otců, matrika by zřejmě odmítla do rodného listu otce zapsat a musel by o něm rozhodnout soud.

Souhlasné prohlášení o otcovství (ad 3, 4) lze učinit před jakýmkoli matričním úřadem. Prohlášení nemusí činit oba rodiče současně. Již učiněné prohlášení o otcovství nelze odvolat, ale je možné podat žalobu na popření otcovství. Souhlasné prohlášení o otcovství není zpoplatněno.

Pokud jsou matka nebo otec dítěte nezletilí (nedosáhli-li 18ti let věku), mohou prohlášení o otcovství ad 3, 4) učinit jen před soudem.

Řízení o uznání otcovství před soudem se zahájí v případě, kdy otec nebyl určen na základě zákonné domněnky (ad 1, 2) ani nebylo otcovství uznáno před matričním úřadem (ad 3, 4). Řízení se koná u soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Předseda soudu vyslechne muže, kterého matka označila za otce a pokud tento otcovství uzná, sepíše se o tom protokol a sdělí se to matrice, která muže zapíše do rodného listu dítěte jako otce. Pokud muž své otcovství neuzná, řízení je tím skončeno.

Pokud matka otce dítěte neuvede, nemůže ji k tomu nikdo donucovat, musí však počítat s možností, že muž, který se domnívá, že je otcem, podá žalobu na určení svého otcovství k dítěti, popř. že bude řízení zahájeno na návrh opatrovníka, kterého soud dítěti ustanoví.

Žaloba na určení otcovství
Pokud není otcovství určeno na základě zákonné domněnky (ad 1, 2, 3, 4), může se dítě (nezletilé prostřednictvím ustanoveného opatrovníka), matka i domnělý otec domáhat určení otcovství žalobou u soudu. Pokud žalobu podává dítě nebo matka (mohou i společně), jako žalovaný vystupuje muž, o němž tvrdí, že je otcem. Pokud je navrhovatelem muž, který tvrdí své otcovství, žalovanými jsou matka i dítě. Navrhovatel je dle § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích osvobozen od soudních poplatků.

Podání žaloby na určení otcovství (na rozdíl od žaloby na popření otcovství) není omezeno žádnou lhůtou (to znamená, že není-li otec v rodném listě zapsán, může být žaloba podána třeba i 20 let po narození dítěte).

Žalobu lze podat i proti muži, který již zemřel – místo něho vystupuje před soudem ustanovený opatrovník. Pokud muž, proti kterému žaloba směřuje, zemře v průběhu řízení, pokračuje se také s ustanoveným opatrovníkem.

S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte, což znamená, že soud, pokud určí otcovství, zároveň rozhodne i kterému z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy a jak na jeho výživu má druhý rodič přispívat.

Zákon uvádí, že za otce dítěte se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v rozhodné době – tj. v době 300 až 180 dní před porodem, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. Navrhovatel tedy musí tvrdit a prokazovat, že k souloži v daném období došlo. Žalovaný prokazuje, že otcovství je vyloučeno, např. proto, že muž je neplodný nebo matka byla těhotná již v době soulože.

V praxi se hojně uplatní znalecké posudky, zejména znalecký posudek, prokazující, že tvrzený muž nemůže být otcem dítěte (je neplodný) nebo že jeho otcovství je vyloučeno na základě testů DNA. Testem DNA se může se 100% jistotou otcovství konkrétního muže vyloučit, ale ne určit. Pravděpodobnost, že muž je otcem dítěte se na základě genetických testů blíží 100%, ale nedosahuje jich. Pokud je pravděpodobnost otcovství stanovena nad 99,75%, považuje se ale otcovství za prakticky prokázané.

Pokud se chtějí rodiče dítěte soudní při vyhnout, ale chtějí si ověřit, že muž je skutečně biologickým otcem dítěte, existuje dnes i možnost zadat si zpracování DNA testů specializovaným firmám. Ty zašlou zájemci sadu na odebrání vzorku (krev nebo sliny) od muže, dítěte, popř. i matky a pak tyto vzorky zpracují v laboratoři a sdělí klientovi, zda je otcovství vyloučeno nebo jaká je pravděpodobnost, že dotyčný je otcem. Na internetu takovou možnost nabízí např. www.dnatest.cz za 7.990,- Kč, nebo www.identigene.cz, cena je 475 USD.

Příště (snad): popření otcovství, popř. pište tipy, co by vás z rodinného práva zajímalo.

Zdroj:
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Hrušková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Komentář. 2.vydání. Praha: C.H.Beck, 2001
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 549/1991 o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
Internetové stránky městské části Prahy 12 – www.praha12.cz
Internetové stránky www.dnatest.cz a www.identigene.cz
vlastní zkušenost (2x uznání otcovství k nenarozenému dítěti)

Napsal/a: Katie

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (22 vyjádření)

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist