Provozujeme:     České-soutěže.cz     KrálovstvíLátek.cz     Termofor.cz        Partner:    Pro Alergiky 
Přišli jste jen na čumendu? ...i vy můžete být součástí všeho, co tu vidíte... stačí se zaregistrovat.

Diskutárna

Diskutárna » Rodinná (i jiná) témata » Práce, finance, právo » Zrušení trvalého bydlištěZrušení trvalého bydliště
Sonča
16.5.2009 v 23:49:10

Prosím o radu. Právě jsem zjistila, že v našem bytě má stále trvalé bydliště předchozí majitel. Byt jsme odkoupili, vše je řádně zapsáno v katastru. Můžu mu bez jeho souhlasu trvalé bydliště u nás zrušit? A případně jakým způsobem?

Díky moc.

Stránky: [1]
babofka
17.5.2009 v 9:45:53

Sončo, já takhle rušila trvalý pobyt bývalému u sebe v bytě. Odstěhoval se, ale odmítal se odhlásit a já za něj musela platit zálohy na vodu, popelnice a podobné služby, rozpočítávané na počet obyvatel v bytě.
Na městském úřadě jsem musela podepsat čestné prohlášení, že u mě už nebydlí a musela jsem přivézt ještě jednoho svědka,který jim to potvrdil.
Pak to trvalo ještě tuším měsíc, protože měl lhůtu na odvolání se proti zrušení.

Sonča
17.5.2009 v 7:18:08

Díky moc, to je vyčerpávající.

Horempádem
17.5.2009 v 0:24:21

Konkrétně §12

Horempádem
17.5.2009 v 0:22:43

Ahojky, zde najdete odpověď, pokud ne, tak tu spolehlivou vám sdělí na matrice na Vašem spádovém MěÚ.

TRVALÝ POBYT OBYVATEL

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České
republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu,
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého
pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu^11)
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a
který je podle zvláštního právního předpisu^12) určen pro bydlení,
ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k
objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo
trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle
odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo
zvláštní matriky^12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se
postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České
republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně
požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem^12b)

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového
trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§
12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu
byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan
povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen
„přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové
adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa
trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená
část^13) v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního
občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání
bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby
o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se
nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k
právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1
nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému
pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle
zvláštního zákona.^14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou
příjmem obce.

(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou
část^13) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně
místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo
potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu s údaji o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je
povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k
trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15
dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození oprávněné osoby.

(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o
místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny
podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních
rukou.

(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v
předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v
informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve
výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud
občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o
tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho
zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k
právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle
odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný
zástupce.

(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený
zmocněnec na základě ověřené plné moci.^9)

(12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České
republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého
pobytu.

§ 10a

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního
občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm.
c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním
obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého
pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních
předpisů.^2),^3) Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej
nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž
územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky^12a) v případě,
že se narodil v cizině.

§ 10b

neplatil

§ 11

Hlášení pobytu obyvatele podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno
zvláštními právními předpisy.^2),^3)

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo
padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených
skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu,
odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů
nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo
trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho
vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle
odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené
části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c).
Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v
odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním
systému.

Stránky: [1]Co nového na VD?

 • Védéčkoviny - přehled VD událostí uplynulého týdne.
 • Nové diskuze za posledních 7 dní
 • VD S.O.S. aneb Pomóóóc, já se tu nevyznám
 • KLUBko - uživatelský účet  Zaregistrovat se
  Zapomněl/a jsem heslo

  Přečtěte si nové komentáře

  Nepřehlédněte

  Náš tip

 • Těhotenství týden po týdnu a vše o těhotenství na webu Rodicka.cz.
 • Školní batohy pro prvňáčky i studenty. Výběr aktovek, tašek a školních potřeb, odborné poradenství.

 • výchova, děti, rodiče, maminka

  © 2004 - 2016 VašeDěti.cz - Mgr.Petra Vymětalová. | ISSN 1801-2892 | Právní ujednání | | Redakce | Užitečné odkazy TOPlist