Nová pravidla silničního provozu od 1.7. 2006

Rubrika: Co se jinam nevešlo

Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit bezpečnost na našich silnicích, dále v souladu s vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu snižovat počet usmrcených a zraněných v důsledku dopravních nehod a v neposlední řadě aktualizovat českou právní úpravu ve vztahu k právu Evropských společenství…

Novelizace pravidel silničního provozu je postavena na nových preventivních opatřeních doplněných opatřeními v oblasti represe směřované zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků.

– od 1. července bodový systém hodnocení řidičů,
– podstatně vyšší peněžité sankce za dopravní přestupky,
– nové pravomoci Policii ČR,
• ve vybraných případech na místě zadržet řidičský průkaz,
• zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat kauci,
• Městské a obecní policie budou moci měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti,

Hlavní změny v pravidlech

Celoroční svícení
Jízda pod vlivem alkoholu a drog
Dětské autosedačky
Po vinné přílby pro cyklisty
Telefonování za jízdy
Zastavení a stání
Jízda v jízdních pruzích
Jízda po kruhovém objezdu
Jízda na dálnicích
Zákaz používání antiradarů
Bodový systém
Pravomoci policie ČR
Pravomoci obecní policie
Pravomoci celní správy
Občanské průkazy a řidičské oprávnění
Lékařské potvrzení
Často kladené otázky
Jízda bez dálniční známky za půl milionu
Informační tabule a kamery na dálnici D1 začaly sloužit řidičům
Značky vytlačuje pravidlo pravé ruky
Na co se připravit

Celoroční svícení

Paragraf 32, odstavec 1
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena buď potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

Povinnost celodenního a celoročního svícení:

– dosud tato povinnost platila pouze v zimním období a končila dnem, kdy jsme se začínali řídit tzv. letním časem,

– rozdílný postup motoristů od jara do podzimu vedl k vytvoření nebezpečných situací, neboť mezi svítícími automobily byly vozy se zhasnutými reflektory méně viditelné a byly často přehlédnuty,

– protijedoucí vozidlo je lépe vidět – to znamená, že řidiči dřív a včas zaznamenají vůz v protisměru,

– řidič rovněž mnohem přesněji a rychleji odhadne vzdálenost a rychlost blížícího se vozu,

– snáz rozliší parkující a jedoucí vozidlo,

– za letních podvečerů, kdy zapadající slunce velice ztěžuje identifikaci protijedoucích vozů,

– brzké zaregistrování automobilů v protisměru například v alejích, kde se střídají světlo a stín,

– povinnost celodenního svícení mají Švédsko, Norsko, Dánsko, Island, Slovinsko, v Maďarsku a Finsku tuto povinnost mají celoročně jen mimo obec.

Odhaduje se, že počet těžkých nehod s nejvážnějšími následky by mohl klesnout dokonce až o 10 až 15 procent. V našich podmínkách to může představovat až 100 zachráněných lidských životů.

Jízda pod vlivem alkoholu a drog

Policie zadrží řidiči řidičský průkaz (dle § 118 b) v následujících případech že:

 • požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku,
 • odmítl se na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
 • odmítl se podrobit na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
 • odmítl se podrobit lékařskému vyšetření, že není ovlivněn návykovou látkou.


  Novelizace pravidel silničního provozu přináší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drogy, léky).
  V těchto případech může policista řidiči zabránit v další jízdě použitím technických prostředků.
  Novinkou je, že řízení pod vlivem alkoholu se stává novým trestným činem v trestním zákoně (konkrétně § 201). Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Vyšší trestní sazba – 6 měsíců až 3 roky nebo zákaz činnosti – hrozí recidivistům nebo například řidičům hromadných dopravních prostředků.
  Na řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog) samozřejmě pamatuje vysokými sazbami v rozpětí 3 – 7 bodů i bodový systém hodnocení řidičů.
  Poslední novinkou v této oblasti je, že zákon č. 379/2005 Sb. umožňuje strážníkům obecní policie v případě podezření provést orientační dechovou zkoušku ke zjištění, není-li řidič ovlivnění alkoholem.


  Dětské autosedačky

  Paragraf 6
  (1) Řidič motorového vozidla je povinen:
  b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

 • dítě mladší tří let,
 • dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.

  c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě,

 • dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
 • na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

  d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

  e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

  f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

  g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

  Tedy na všech kategoriích pozemních komunikací, jak je tomu ostatně ve většině evropských států.

  U nás dosud platí povinnost umístit dítě (menší než 150 cm, lehčí než 36 kg) do sedačky jen na dálnicích a rychlostních silnicích. Na jiných než uvedených pozemních komunikacích mohou být děti až do 1. července přepravovány bez zádržných systémů.

  Ačkoliv máme dítě v sedačce, je třeba zachovávat jistá pravidla pro přepravu dětí. Menší zapínáme do sedačky sami, u větších se vyplatí zapnutí zkontrolovat, zejména zda upnutí je optimální – ani příliš pevné, ani volné, vždyť roli hraje i oblečení. Zasunuta by měla být i páčka dětské pojistky, vždyť děti si rády hrají s různými páčkami a vyloučit nelze ani rozepnutí pásů v sedačce. Velice důležité je povolit dětem vystupovat jen dveřmi k chodníku a vždy až na přímý pokyn.
  Pokud je malé dítě přepravováno v sedačce typu vaničky (skořepiny), tak musí být airbag spolujezdce, je-li jím auto vybaveno, bezpodmínečně vypnut!
  Novela také umožňuje výjimku pro početnější rodiny (paragraf 6, odst. 1f). Pokud se na zadní sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky, je možné třetí dítě vézt také, ale pouze je-li připoutané bezpečnostním pásem. Rovněž nemusí být dítě v autosedačce, pokud rodina jede taxíkem – stejně však nesmí sedět vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Na závěr připomeňme, že sedačku nebo aspoň sedátko musí použít i osoba až do věku 18 let, pokud je menší než 150 cm.
  Další výjimka se až do 1. května 2008 vztahuje na vozidla pro přepravu dětí do mateřských nebo základních škol a na sportovní, kulturní nebo společenské akce, ovšem rychlost vozu je omezena maximálně na 70 km/h.


  Povinné přílby pro cyklisty

  Paragraf 58, odst. 1
  Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

  Přilby musí mít tzv. schvalovací značky (Atest 8 SD) a schvalovací doložku, kterou musíte najít na každém kusu.

  Telefonování za jízdy

  Paragraf 7, odst. 1, c)
  Řidič nesmí:

  c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,

  Novela upřesňuje dosavadní zákaz, který teoreticky mohl být obcházen tím, že řidič vzal mobil mezi rameno a hlavu a nedržel ho v ruce. Pokud někdo telefonuje za jízdy, porušuje ovšem současně jednu se základních povinností řidiče – (paragraf 5, odst. 1b, věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích).


  Zastavení a stání

  Paragraf 25, odst. 1
  Řidič smí zastavit a stát jen:

  a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

  b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.“

  Novela umožňuje parkování nejen souběžně s chodníkem, nýbrž i šikmo a kolmo, aniž by to muselo být vyznačeno příslušnou dopravní značkou. Při volbě takového parkování je však třeba mít na paměti, že se nemění pravidlo, podle něhož při stání musí zůstat aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Důležitá je i volba místa – i při splnění této podmínky může být kolmé postavení vozu riskantní pro jeho majitele, tedy že do něho někdo nabourá…

  Zákon také nově dává právo zastavit řidiči taxislužby ve druhé řadě, je však při tom povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

  V paragrafu 27, odst. 1, písm. o
  je pak zákonem dána jistá možnost zastavit po dobu nejvíce tří minut i na vyhrazeném parkovišti. Řidič přitom však nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, zvláště pak řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. Na vyhrazeném parkovišti pro invalidy nelze zastavit a stát v žádném případě. Na tato parkoviště je vjezd vozidel bez označení O1 zakázán, je zde tedy zakázáno i zastavení a stání. V případě porušení hrozí řidiči pokuta od 5000 do 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.

  V paragrafu 27, odst. 1, písm. r
  je nyní zcela zakázáno parkovat na vegetaci kolem silnice, pokud to nedovoluje místní úprava. Dále je potvrzeno, že na obousměrné komunikaci lze stát jen vpravo, a upřesněno, že na jednosměrné komunikaci je to možné vpravo i vlevo.


  Jízda v jízdních pruzích

  Paragraf 12, odst. 6
  Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středového jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu: obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích na vozovce.

  odst. 7
  Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucího v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

  Odstavce 6 a 7 upřesňují chování řidičů při jízdě po silnici o více pruzích. Jedná se o změnu pruhů, kde by sice logika měla řidiči napovědět, ale dění na silnicích tomu nenasvědčuje. Pokud totiž na tří a víceproudé komunikaci současně chtějí do volného jízdního pruhu najet dva automobily, měli by se řidiči řídit pravidlem pravé ruky.

  Je upřesněno najíždění na dálnice a rychlostní komunikace prostřednictvím připojovacích pruhů, které je v případě jejich existence řidič povinen použít. Ačkoliv se to zdá jako samozřejmost, jsou stále řidiči, kteří na tyto komunikace i při existenci připojovacích pruhů vjíždějí se zastavením jako na křižovatce. Teď se již nebudou chovat jen nesprávně, nýbrž v rozporu se zákonem a dopravními předpisy.

  Jízdy v jízdních pruzích se nově týká i § 41, odst. 8, který upřesňuje v případě vzniku kolon vytvoření průjezdného jízdního pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.

  Jízda po kruhovém objezdu

  Paragraf 22, odst. 5
  Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“, nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

  Paragraf 30, odst. 5
  Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle par. 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

  Pokud se na objezd motorista chystá vjet, nedává znamení o změně směru. Dosud to nebyla povinnost, nyní je to zakázáno! Má to logiku i význam. Při najíždění automobilista nemění vlastně směr a navíc nemá kam jinam uhnout než vpravo. Hlavní význam tkví ovšem v tom, že leckdy své „blikání“ po najetí na objezd motorista okamžitě nezruší a může tak uvést v omyl motoristu, který se chystá najet z následující odbočky, která zejména na menším kruhovém objezdu bývá vzdálena jen několik metrů.
  Odst. 5 upřesňuje chování na samotném kruhovém objezdu. Při přejíždění mezi jízdními pruhy jak doprava, tak doleva je řidič povinen dávat znamení o změně směru jízdy. Znamení se nedává pouze při vjíždění na kruhový objezd a při jízdě po kruhovém objezdu, pokud ovšem řidič nepřejíždí mezi jízdními pruhy.
  Paragraf 22, odst. 5 upřesňuje také logický předpoklad, že na kruhovém objezdu, je-li označen příslušnými dopravními značkami, má přednost mnohatunový náklaďák, cyklista, ale i organizovaný útvar (ne ovšem jednotlivý chodec). Po vzniku profesionální armády je pochodující vojenská jednotka málo pravděpodobná, se stádem skotu nebo ovcí se u nás na kruhovém objezdu motorista nejspíš rovněž nesetká, ale kdo ví. Není však špatné odvézt si toto vědomí do jiných zemí.


  Jízda na dálnicích

  Paragraf 41, odst. 8
  Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“

  Mezi nová, ale důležitá a bohužel v praxi v budoucnu určitě často používaná pravidla bude jistě patřit povinnost řidičů vytvořit bezpečnostní pruh na dálnici či víceproudé rychlostní silnici při dopravní zácpě. Motoristé dojíždějící ke koloně jsou povinni zastavit takovým způsobem, aby mezi nimi byl dostatečný boční odstup pro projetí vozidel hasičů, sanitky, policie.

  Na dvouproudé dálnici je to jasné, motoristé zajedou co nejvíc ke kraji (v rychlém pruhu ke svodidlům, v pomalém k odstavnému pruhu). Na tří a víceproudé vozovce se bezpečnostní pruh vytváří vždy mezi nejrychlejším pruhem a tím od něj vpravo. Dosud dělali takový pruh řidiči dodatečně, tedy teprve tehdy, když zaslechli blížící se sirénu. Je samozřejmé, že se tím průjezd těchto vozů s předností v jízdě zpomaloval.


  Zákaz používání antiradarů

  Paragraf 3, odst. 4
  Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen antiradar).

  Dosavadní zákon se podstatně nezměnil – minulý zakazoval používat antiradar účastníkovi provozu, současná novela tento zákaz rozšiřuje – prostě nikdo!
  Přestože se rozšířil okruh osob, kterých se zákaz týká, nemění se nic na samotné podstatě zákazu. V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů, jejichž používání navíc zakazuje i telekomunikační zákon a které lze použít proti laserovým měřičům rychlosti. Policie ČR je zatím neměla, ovšem v letošním roce by měla obdržet více než sto těchto „laserových pistolí“. Dosavadní detektory je nedokážou včas odhalit, aktivní rušičky radarů jsou však protizákonné.
  Přenosné pasivní radarové detektory jsou povolené, protože nejsou zakázané. Neexistuje totiž žádná norma, která by jejich použití upravovala. Napevno zabudované antiradary nemají homologaci, což znamená, že jejich nalezení může policista pokutovat. Za použití aktivních prostředků rušících radar pak může padnout trest až 100 000 korun.

  Bodový systém

  Bodový systém hodnocení řidičů patří k osvědčeným opatřením, jejichž cílem je:

 • formou odrazení předcházet porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to hrozbou ztráty řidičského oprávnění,
 • eliminovat ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí závažných dopravních přestupků, a tím trvale ohrožující ostatní účastníky provozu,
 • vytvořit čitelný systém postihu přestupců, který je jednoznačně definovaný (konkrétní přestupek má přidělen konkrétní počet bodů); tím systém přispívá k eliminaci případné korupce,
 • zavedení bodového systému hodnocení řidičů nebude znamenat to, že většina držitelů řidičského průkazu o něj po zavedení systému v krátké době přijde.

  Bodový systém hodnocení řidičů je používán v současné době mimo jiné v následujících evropských státech:
  • Spolková republika Německo
  • Francie (odečtový systém; tj. řidič má přidělenu sumu bodů, od které se za přestupky body odečítají až k dosažení 0. Poté přichází o řidičské oprávnění. Jedná se v Evropě o ojedinělý systém)
  • Velká Británie
  • Irsko
  • Polsko
  • Maďarsko
  • Španělsko
  • Itálie
  • Rakousko
  • Řecko
  • Finsko
  • Portugalsko

  Pravidla bodového systému

  Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.

  • pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz,

  • Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení oznámení,

  • informace o udělení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o udělení trestu,

  • řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat,

  • po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body,

  • pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít čisté konto,

  • pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení,

  • o dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován,

  • na odevzdání řidičského průkazu má řidič od doručení oznámení pět pracovních dnů,

  • podmínkou pro vrácení řidičského průkazu je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

  Pravomoci policie ČR

  § 118a, zabránění v jízdě
  (1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“) nebo odtažením vozidla, jestliže řidič:
  a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

  b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),

  c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

  d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,

  e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

  f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

  g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,

  h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

  i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

  § 118b, zadržení řidičského průkazu
  (1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

  (3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

  Policisté mohou zamezit, aby řidič pokračoval v jízdě, a to odtažením vozu nebo technickým prostředkem (botičkou), a to na náklady řidiče nebo provozovatele vozu.

  Musí k tomu mít odpovídající důvod (např. alkohol, drogy, léky, odmítnutí dechové zkoušky a následného lékařského vyšetření, podezření na předchozí zavinění nehody, zadržení řidiče podezřelého, že ujel z místa nehody, podezření na odcizení vozu, řízení vozu bez řidičského průkazu).

  Pokud se důvody odstavení vozu týkají jen řidiče, může s vozem pokračovat jiný oprávněný účastník provozu.

  Důležitým ustanovením je však to, že ten, kdo takto nařídil odstavení vozu, musí se postarat o to, aby nedoznal újmy, tedy nebyl odcizen, vykraden nebo poškozen.

  Policista je povinen oznámit zadržení řidičského průkazu bez zbytečného odkladu registru řidičů.
  Obce mají zase povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičský průkaz buď odebrat, nebo jej vrátit.


  Pravomoci obecní policie

  Paragraf 79, odst. 8
  K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.

  Novinkou je také to, že strážník obecní policie může zabránit řidiči pokračovat v jízdě, pokud ten poruší odstavec 1 a 2 paragrafu 118. Podle těchto odstavců se jedná o provinění, kvůli nimž může nařídit odstavení vozidla policista ČR. Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavci 1 a 2 přivolat policii a řidič je zase povinen setrvat na místě do příchodu policie.

  Lze předpokládat, že toto rozšíření pravomoci povede k většímu dohledu nad dopravou kolem menších měst – zejména bude zpřísněn dohled nad příměstskými komunikacemi, které jsou vzhledem ke zvýšené individuální dopravě hodně frekventované a často je na nich překračována povolená rychlost 90 km/h.


  Pravomoci celní správy


  Paragraf 79,
  Zastavovat vozidla je oprávněn:
  k) celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy.

  Seznam těch, kteří smějí zastavit vozidlo (policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji, ale např. i účastník dopravní nehody, pokud je to potřeba), rozšířili celníci.

  Je to i v souvislosti s tím, že po zrušení celních kontrol na hraničních přechodech se změnila náplň jejich činnosti. Celníci mohou např. podle zákona 185/2004 zjišťovat, zda není převáženo zboží, které uniklo celnímu dohledu, tedy to, které bylo na území EU propašováno a nyní se pohybuje po našem území. Celníci mohou zastavovat vozidla také v souvislosti s jinými svými úkoly, např. mohou kontrolovat dálniční známky, dohlížet na dodržování veterinárních předpisů. Tuto svou novou pravomoc mohou uplatnit pouze tehdy, pokud podle určitého zákona mají na určitou oblast dohlížet.


  Řidičské průkazy

  mezinárodní řidičské průkazy –na území České republiky je dále vydáván mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949, Vídeň 1968) – platnost stanovena na dobu jednoho roku od data vydání, v ojedinělých případech až na tři roky od data vydání.
  Tyto mezinárodní řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel na území České republiky. Jsou určeny pouze k mezinárodnímu silničnímu provozu a vždy s platným národním řidičským průkazem.

  Lékařské potvrzení

  Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let a po dovršení věku 68 let každé dva roky je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, kterou provádí posuzující lékař (viz § 84, odst. 4, zákona č. 361/2000 Sb.). Ten na základě lékařské prohlídky vydá „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.
  Podle nového znění zákona je držitel řidičského průkazu povinen mít při řízení motorového vozidla tento posudek o zdravotní způsobilosti při sobě a na požádání ho předložit policistovi ke kontrole (viz § 6, odst. 9).

  podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

  495/2001 Sb.
  NAŘÍZENÍ VLÁDY
  ze dne 14. listopadu 2001,
  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

  Příloha č. 3
  Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:

  8. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů
  práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

  Použítí výstražných vest při výstupu z vozidla na silnici, nebo krajnici.

  Na uvedených internetových stránkách najdete i
  Často kladené otázky, ze kterých vybírám ty, které se týkají dětí:

  Do jakého věku musí mít podle novelizace zákona cyklista při jízdě cyklistickou přilbu? Platí toto nařízení v obci i mimo obec?
  Novelizace zákona 361/2000 Sb. zvyšuje věkovou hranici pro používání cyklistické přilby z 15 na 18 let, a to bez ohledu, zda cyklista jede v obci nebo mimo obec.

  Které místo v osobním automobilu je podle vašeho názoru, či podle statistik, považováno za nejbezpečnější pro přepravu dítěte? Máme dvouletou dceru, kterou převážíme v osobním automobilu v autosedačce na místě vzadu za spolujezdcem. Za měsíc očekáváme narození druhého dítěte, a proto bych se ráda dotázala, zda je pro dítě bezpečnější autosedačku upevnit vzadu za řidičem či vedle řidiče, vždy tedy proti směru jízdy.
  Zahraniční výzkumy uvádějí, že nejbezpečnější místo pro přepravu dítěte v dětské autosedačce je na zadním sedadle za místem předního spolujezdce. Tento způsob přepravy doporučuje i zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) „Předcházení dopravním úrazům“ z roku 2005 s tím, že takto lze předejít až 60 % následků na zdraví dítěte v případě dopravní nehody. Umístění dítěte v autosedačce na pravém zadním sedadle je výhodnější zejména v případě, pokud jedete s dítětem v automobilu sama – s takto umístěným dítětem můžete v případě nutnosti bezpečněji za jízdy komunikovat.

  Rád bych si ujasnil, zda lze přepravovat dítě v dětské sedačce (skořepině umístěné proti směru jízdy) na předním sedadle dodávky, zejména mě zajímá, jak je to bezpečné a jestli to neodporuje nějakým předpisům.
  Dítě v autosedačce na předním sedadle neodporuje žádným předpisům; tato přeprava dítěte je bezpečná ovšem za předpokladu bezpečné jízdy ze strany řidiče. Existuje však povinnost deaktivovat airbag pro případ, že bude dítě přepravováno čelem proti směru jízdy.

  Zákon v případě autosedaček uvádí kategorie vozidel M1, M2, M3, N1, N2 a N3. O jaká vozidla se jedná?
  Jedná se o rozdělení motorových vozidel na vozidla pro přepravu osob (M) a pro přepravu nákladů (N), které se dále dělí podle velikosti.
  Vozidla kategorie M1 jsou vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.
  Vozidla kategorie M2 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 t.
  Vozidla kategorie M3 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 t.
  Vozidla kategorie N1 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
  Vozidla kategorie N2 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t. Vozidla kategorie N3 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 t.

  Je nutné přepravovat dítě v autosedačce na všech typech pozemních komunikací nebo pouze na dálnicích?

  Povinnost přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem platí na všech typech pozemních komunikací bez rozdílu toho, zda se jedná o jízdu v obci nebo mimo obec.

  Platnost dálničního kupónu na rok 2006 končí k 31.12. 2006. Od 1. ledna 2007 pro vozidlo do 3,5 t bude roční dálniční kupón stát 1.200 Kč.

  Zdroj informací: www.novapravidla.cz

  Napsal/a: redakce (Lenka)

 • Toto taky stojí za přečtení!

  Pořízení tažného zařízení je snadné a cenově výhodné

  Disponovat vozem bez tažného zařízení není žádný hendikep, jak by se mohlo zdát. Pokud potřebujete využívat přívěsný vozík, karavan, nosič

  Čtu dál →

  Cyklistické dárky pro malé i větší cyklisty

  Máte doma nadšeného cyklistu a nevíte, co mu pod stromečkem udělá největší radost? Podobným problémem se rok, co rok

  Čtu dál →

  Návod na výrobu vánočního zvonečku

  Vánoce se pomalu ale jistě blíží a proto je vhodné ve volných chvílích začít s přípravou vánočních ozdob. Největší radost

  Čtu dál →

  Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (36 vyjádření)

  • Pomněnka

   Na to jsem teď narazila v jedné diskuzi na netu:

   1. ve vozidlech bez pásů na žádném sedadle
   – se dítě mladší než 3 roky vůbec nesmí vozit
   – dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče
   – počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

   2. ve vozidle s pásy jen na předních sedadlech
   – lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče
   – děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
   – počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

   3. ve vozidle s pásy na všech sedadlech
   – lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků) a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče.
   – do 1.5.2008 lze vozit víc dětí, než je v autě sedadel, avšak musí to být děti starší 3 let, musí být na zadních sedadlech a nesmí to být na dálnicích, na silnicích pro motorová vozidla; děti tedy nemusí být připoutané, i když tam pásy jsou
   – pri přepravě 3 dětí na zadních sedadlech, když jsou na zadních sedadlech už dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let přepravovat s použitícm bezpečnostního pásu – bez autosedačky.

  • Jarmuschka
   Jarmuschka

   ona je možná otázka, jak přísné to u nás je….
   protože v Rakousku při nehodě člověk fakt bez ní nesmí vystrčit nos z auta (jakože si ji vezme vzadu v kufru) – to prý si má zavolat asistenční službu, co mu ji doveze…

  • Pomněnka

   No, nevím teda, Marie, co myslíš tím vystoupením z auta běhěm jízdy, to bych radši nedělala, ale pokud myslíš třeba při nehodě, že zůstane auto na silnici, tak si myslím, že ano, protože výstražné vesty jsou snad už rok v povinné výbavě v autě.

  • Anonymní

   Chtěla bych vědět, zda je u nás povinné při vystoupení z auta během jízdy výstražné vesty.
   Marie

  • mamcalenca

   souhlasím s tebou,Jíto!!já se na nová pravidla a bodíky těšila mooc!mě už štvali ti piráti,co jezdí 120 v obci!!a taky jsem uplně šílená,když slyším,že někdo řídil pod vlivem alkoholu!!
   věřím,že ty body budou jen k dobru!!

  • Tak teď ještě trochu odbočím od dosavadní diskuse. Byla jsem velmi mile překvapená, jak všichni o víkendu jezdili. Dokonce jsem začala u važovat o tom, že začnu také znovu jezdit. Ta dodržovaná 50tka mi naprosto vyhovuje. Dřív, když jsem občas někam popojela a při tom dodržovala rychlost, ostatní mě předjížděli a někteří dost bezohledně. Ale včera jsme jeli na návštěvu a všichni jezdili hezky 50 km/h. A teď jsem četla článek, že dokonce zemřelo na silnicích o 10 lidí méně než v loni o prvním prázdninovém víkendu. Tak myslím, i když s tím asi všichni souhlasit nebudou, že můžeme být rádi, že ten nový zákon začal platit! Ono už to s tím „pirátstvím“ na silnicích bylo neúnosné. Zdravím všechny řidičky i řidiče.

  • Želvíčku, děkujiii

  • Želvíček
   Želvíček

   Enží, koukni se sem: http://www.ibesip.cz/cs/Detske_autosedacky/Typy_autosedacek/Nejvetsi_deti/
   a pak ještě sem: http://www.ibesip.cz/cs/Detske_autosedacky/Typy_autosedacek/Deti_v_materske_skolce_a_zacatek_skolniho_veku/
   myslím, že si děláš zbytečné starosti a Martínka, tak vozte klidně dál.

  • I já se trochu v tom motám…náš syn má 5let, váží 25kg a má 115cm-MUSÍ MÍT AUTOSEDAČKU nebo stačí KLASICKÝ PODSEDÁK na kterém ho už 2.roky vozíme?

  • Pomněnka

   Ramiro, tak pak dej vědět, jestli se to podařilo a případně, co na to „polismeni“ ;o) Držím palečky

  • Pomněnko to je ono. Nám se totiž do zádu dvě sedačky vejdou, ale pak musí naše puboška klusat za autem pěšky. Ona se totiž trošinku vymyká rozměrům jejích vrstevnic. Je jí 13, měří 180 cm a váží 70 kilo. A na takovejhle kousek na zadní sedačce už místo nezbývá. Natož pro mne, která má ještě o dvacet kilo víc.

   Možná je opravdu řešení to – dát sedačku na místo spolujezdce a namáčknou naše velké zadky na zadní sedačku s autosedačkou.

  • Pomněnka

   Jíto, je to tam taky napsaný, je výjimka pro početnější rodiny – přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem
   takže to platí, ale Ramira má zřejmě problém s tím, že se jí ani mezi 2 sedačky vzadu nevejde třetí dítko bez ní…
   Ale na to mě teď napadla varianta Ramiro: jedině dát jedno dítě v sedačce dopředu, na spolujezdce, jedno dítě v sedačce dozadu, druhé dozadu bez sedačky a k nim dospělý.. Ale fakt nevím, co by na to řekli policajti, protože bys vlastně prokazatelně měla vzadu místo na 2 dětské sedačky, ovšem by se už nevešel ten dospělý.. Asi bych se někde poptala

  • Ahoj – nejsem aktivní řidič, ale co se týče vození tří dětí řešili jsme to už loni v létě. Dvě děti v sedačce příp. na sedáku a jedno jsme měli bez sedáku na středovém břišním pasu (- doufám, že jsem to napsala srozumitelně). Můj otec se tenkrát dokonce ptal v Ústí na dopravce a řekli mu, že tak je možné větší dítě – v našem případě 5leté přepravovat. A pokud jsme si zjišťovali, tak to nový zákon snad také dovoluje.

  • Jarmuschka
   Jarmuschka

   No jo, Pomněnko, opakování je matka moudrosti… ;oD

  • Pomněnka

   Jrmuschko, tak jsem si všimla, že jsi na těch stránkách našla přesně tu otázku, co je v tomhle článku ;o)

   A jinak k té sedačce po směru jízdy – řešila jsem to taky ze zvědavosti, procházela jsem diskuze na netu a v podstatě jsem došla k závěru, že to fakt žádný zákon nezakazuje, ovšem na tom sedadle pro dítě po směru jízdy musí být airbag aktivní.

  • Jen by mě zajímalo, jestli tyhle vychytávky a výjimky budou znát i policisté a městští strážníci. O těch druhých mám obzvlášť ne zrovna positivní mínění:-(

  • Jarmuschka
   Jarmuschka

   Ramiro, můžu leda doporučit přečíst si ty často kladené otázky: http://www.novapravidla.cz/casto_kladene_otazky/
   Do 1.5.2008 je jistá výjimka, která by se vás snad týkala….

   No, taky si říkám, že to je fakt „podpora porodnosti“…

  • No já jsem zvědavá jak to budu dělat, když máme tři děti a dvě sedačky plus starší dítě se nám do auta nevejdou… A kupovat autobus nehodlám.

  • Jarmuschka
   Jarmuschka

   Tak jsem se dívala na stránky http://www.novapravidla.cz, do často kladených otázek. A našla tam toto:

   Otázka:
   Rád bych si ujasnil, zda lze přepravovat dítě v dětské sedačce (skořepině umístěné proti směru jízdy) na předním sedadle dodávky, zejména mě zajímá, jak je to bezpečné a jestli to neodporuje nějakým předpisům.
   Odpověď:
   Dítě v autosedačce na předním sedadle neodporuje žádným předpisům; tato přeprava dítěte je bezpečná ovšem za předpokladu bezpečné jízdy ze strany řidiče. Existuje však povinnost deaktivovat airbag pro případ, že bude dítě přepravováno čelem proti směru jízdy.

  • quendolina
   quendolina

   Tak teď jsem z toho trochu zmatená. Pochopila jsem správně tento bod?
   „…na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,…“

   … znamená to, že můžu mít dítě na předním sedadle po směru jízdy i proti směru jízdy, ale jen když je dítě proti směru jízdy tak musí být vypnutý airbag???
   V práci nám to při školení řidičů říkali nějak a manželovi zase jinak, tak teď fakt nevím.
   Mimochodem – v autě airbag stejně nemám :-), ale chtěla bych mít jasno.

  Co na to říkáte?

  Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

  Sdílet
  Sdílet
  TOPlist