Nová pravidla silničního provozu od 1.7. 2006

Rubrika: Co se jinam nevešlo

Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit bezpečnost na našich silnicích, dále v souladu s vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu snižovat počet usmrcených a zraněných v důsledku dopravních nehod a v neposlední řadě aktualizovat českou právní úpravu ve vztahu k právu Evropských společenství…

Novelizace pravidel silničního provozu je postavena na nových preventivních opatřeních doplněných opatřeními v oblasti represe směřované zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků.

– od 1. července bodový systém hodnocení řidičů,
– podstatně vyšší peněžité sankce za dopravní přestupky,
– nové pravomoci Policii ČR,
• ve vybraných případech na místě zadržet řidičský průkaz,
• zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat kauci,
• Městské a obecní policie budou moci měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti,

Hlavní změny v pravidlech

Celoroční svícení
Jízda pod vlivem alkoholu a drog
Dětské autosedačky
Po vinné přílby pro cyklisty
Telefonování za jízdy
Zastavení a stání
Jízda v jízdních pruzích
Jízda po kruhovém objezdu
Jízda na dálnicích
Zákaz používání antiradarů
Bodový systém
Pravomoci policie ČR
Pravomoci obecní policie
Pravomoci celní správy
Občanské průkazy a řidičské oprávnění
Lékařské potvrzení
Často kladené otázky
Jízda bez dálniční známky za půl milionu
Informační tabule a kamery na dálnici D1 začaly sloužit řidičům
Značky vytlačuje pravidlo pravé ruky
Na co se připravit

Celoroční svícení

Paragraf 32, odstavec 1
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena buď potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

Povinnost celodenního a celoročního svícení:

– dosud tato povinnost platila pouze v zimním období a končila dnem, kdy jsme se začínali řídit tzv. letním časem,

– rozdílný postup motoristů od jara do podzimu vedl k vytvoření nebezpečných situací, neboť mezi svítícími automobily byly vozy se zhasnutými reflektory méně viditelné a byly často přehlédnuty,

– protijedoucí vozidlo je lépe vidět – to znamená, že řidiči dřív a včas zaznamenají vůz v protisměru,

– řidič rovněž mnohem přesněji a rychleji odhadne vzdálenost a rychlost blížícího se vozu,

– snáz rozliší parkující a jedoucí vozidlo,

– za letních podvečerů, kdy zapadající slunce velice ztěžuje identifikaci protijedoucích vozů,

– brzké zaregistrování automobilů v protisměru například v alejích, kde se střídají světlo a stín,

– povinnost celodenního svícení mají Švédsko, Norsko, Dánsko, Island, Slovinsko, v Maďarsku a Finsku tuto povinnost mají celoročně jen mimo obec.

Odhaduje se, že počet těžkých nehod s nejvážnějšími následky by mohl klesnout dokonce až o 10 až 15 procent. V našich podmínkách to může představovat až 100 zachráněných lidských životů.

Jízda pod vlivem alkoholu a drog

Policie zadrží řidiči řidičský průkaz (dle § 118 b) v následujících případech že:

 • požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku,
 • odmítl se na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
 • odmítl se podrobit na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
 • odmítl se podrobit lékařskému vyšetření, že není ovlivněn návykovou látkou.


  Novelizace pravidel silničního provozu přináší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drogy, léky).
  V těchto případech může policista řidiči zabránit v další jízdě použitím technických prostředků.
  Novinkou je, že řízení pod vlivem alkoholu se stává novým trestným činem v trestním zákoně (konkrétně § 201). Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Vyšší trestní sazba – 6 měsíců až 3 roky nebo zákaz činnosti – hrozí recidivistům nebo například řidičům hromadných dopravních prostředků.
  Na řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog) samozřejmě pamatuje vysokými sazbami v rozpětí 3 – 7 bodů i bodový systém hodnocení řidičů.
  Poslední novinkou v této oblasti je, že zákon č. 379/2005 Sb. umožňuje strážníkům obecní policie v případě podezření provést orientační dechovou zkoušku ke zjištění, není-li řidič ovlivnění alkoholem.


  Dětské autosedačky

  Paragraf 6
  (1) Řidič motorového vozidla je povinen:
  b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

 • dítě mladší tří let,
 • dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.

  c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě,

 • dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
 • na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

  d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

  e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

  f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

  g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

  Tedy na všech kategoriích pozemních komunikací, jak je tomu ostatně ve většině evropských států.

  U nás dosud platí povinnost umístit dítě (menší než 150 cm, lehčí než 36 kg) do sedačky jen na dálnicích a rychlostních silnicích. Na jiných než uvedených pozemních komunikacích mohou být děti až do 1. července přepravovány bez zádržných systémů.

  Ačkoliv máme dítě v sedačce, je třeba zachovávat jistá pravidla pro přepravu dětí. Menší zapínáme do sedačky sami, u větších se vyplatí zapnutí zkontrolovat, zejména zda upnutí je optimální – ani příliš pevné, ani volné, vždyť roli hraje i oblečení. Zasunuta by měla být i páčka dětské pojistky, vždyť děti si rády hrají s různými páčkami a vyloučit nelze ani rozepnutí pásů v sedačce. Velice důležité je povolit dětem vystupovat jen dveřmi k chodníku a vždy až na přímý pokyn.
  Pokud je malé dítě přepravováno v sedačce typu vaničky (skořepiny), tak musí být airbag spolujezdce, je-li jím auto vybaveno, bezpodmínečně vypnut!
  Novela také umožňuje výjimku pro početnější rodiny (paragraf 6, odst. 1f). Pokud se na zadní sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky, je možné třetí dítě vézt také, ale pouze je-li připoutané bezpečnostním pásem. Rovněž nemusí být dítě v autosedačce, pokud rodina jede taxíkem – stejně však nesmí sedět vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Na závěr připomeňme, že sedačku nebo aspoň sedátko musí použít i osoba až do věku 18 let, pokud je menší než 150 cm.
  Další výjimka se až do 1. května 2008 vztahuje na vozidla pro přepravu dětí do mateřských nebo základních škol a na sportovní, kulturní nebo společenské akce, ovšem rychlost vozu je omezena maximálně na 70 km/h.


  Povinné přílby pro cyklisty

  Paragraf 58, odst. 1
  Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

  Přilby musí mít tzv. schvalovací značky (Atest 8 SD) a schvalovací doložku, kterou musíte najít na každém kusu.

  Telefonování za jízdy

  Paragraf 7, odst. 1, c)
  Řidič nesmí:

  c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,

  Novela upřesňuje dosavadní zákaz, který teoreticky mohl být obcházen tím, že řidič vzal mobil mezi rameno a hlavu a nedržel ho v ruce. Pokud někdo telefonuje za jízdy, porušuje ovšem současně jednu se základních povinností řidiče – (paragraf 5, odst. 1b, věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích).


  Zastavení a stání

  Paragraf 25, odst. 1
  Řidič smí zastavit a stát jen:

  a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

  b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.“

  Novela umožňuje parkování nejen souběžně s chodníkem, nýbrž i šikmo a kolmo, aniž by to muselo být vyznačeno příslušnou dopravní značkou. Při volbě takového parkování je však třeba mít na paměti, že se nemění pravidlo, podle něhož při stání musí zůstat aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Důležitá je i volba místa – i při splnění této podmínky může být kolmé postavení vozu riskantní pro jeho majitele, tedy že do něho někdo nabourá…

  Zákon také nově dává právo zastavit řidiči taxislužby ve druhé řadě, je však při tom povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

  V paragrafu 27, odst. 1, písm. o
  je pak zákonem dána jistá možnost zastavit po dobu nejvíce tří minut i na vyhrazeném parkovišti. Řidič přitom však nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, zvláště pak řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. Na vyhrazeném parkovišti pro invalidy nelze zastavit a stát v žádném případě. Na tato parkoviště je vjezd vozidel bez označení O1 zakázán, je zde tedy zakázáno i zastavení a stání. V případě porušení hrozí řidiči pokuta od 5000 do 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.

  V paragrafu 27, odst. 1, písm. r
  je nyní zcela zakázáno parkovat na vegetaci kolem silnice, pokud to nedovoluje místní úprava. Dále je potvrzeno, že na obousměrné komunikaci lze stát jen vpravo, a upřesněno, že na jednosměrné komunikaci je to možné vpravo i vlevo.


  Jízda v jízdních pruzích

  Paragraf 12, odst. 6
  Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středového jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu: obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích na vozovce.

  odst. 7
  Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucího v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

  Odstavce 6 a 7 upřesňují chování řidičů při jízdě po silnici o více pruzích. Jedná se o změnu pruhů, kde by sice logika měla řidiči napovědět, ale dění na silnicích tomu nenasvědčuje. Pokud totiž na tří a víceproudé komunikaci současně chtějí do volného jízdního pruhu najet dva automobily, měli by se řidiči řídit pravidlem pravé ruky.

  Je upřesněno najíždění na dálnice a rychlostní komunikace prostřednictvím připojovacích pruhů, které je v případě jejich existence řidič povinen použít. Ačkoliv se to zdá jako samozřejmost, jsou stále řidiči, kteří na tyto komunikace i při existenci připojovacích pruhů vjíždějí se zastavením jako na křižovatce. Teď se již nebudou chovat jen nesprávně, nýbrž v rozporu se zákonem a dopravními předpisy.

  Jízdy v jízdních pruzích se nově týká i § 41, odst. 8, který upřesňuje v případě vzniku kolon vytvoření průjezdného jízdního pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.

  Jízda po kruhovém objezdu

  Paragraf 22, odst. 5
  Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“, nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

  Paragraf 30, odst. 5
  Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle par. 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

  Pokud se na objezd motorista chystá vjet, nedává znamení o změně směru. Dosud to nebyla povinnost, nyní je to zakázáno! Má to logiku i význam. Při najíždění automobilista nemění vlastně směr a navíc nemá kam jinam uhnout než vpravo. Hlavní význam tkví ovšem v tom, že leckdy své „blikání“ po najetí na objezd motorista okamžitě nezruší a může tak uvést v omyl motoristu, který se chystá najet z následující odbočky, která zejména na menším kruhovém objezdu bývá vzdálena jen několik metrů.
  Odst. 5 upřesňuje chování na samotném kruhovém objezdu. Při přejíždění mezi jízdními pruhy jak doprava, tak doleva je řidič povinen dávat znamení o změně směru jízdy. Znamení se nedává pouze při vjíždění na kruhový objezd a při jízdě po kruhovém objezdu, pokud ovšem řidič nepřejíždí mezi jízdními pruhy.
  Paragraf 22, odst. 5 upřesňuje také logický předpoklad, že na kruhovém objezdu, je-li označen příslušnými dopravními značkami, má přednost mnohatunový náklaďák, cyklista, ale i organizovaný útvar (ne ovšem jednotlivý chodec). Po vzniku profesionální armády je pochodující vojenská jednotka málo pravděpodobná, se stádem skotu nebo ovcí se u nás na kruhovém objezdu motorista nejspíš rovněž nesetká, ale kdo ví. Není však špatné odvézt si toto vědomí do jiných zemí.


  Jízda na dálnicích

  Paragraf 41, odst. 8
  Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“

  Mezi nová, ale důležitá a bohužel v praxi v budoucnu určitě často používaná pravidla bude jistě patřit povinnost řidičů vytvořit bezpečnostní pruh na dálnici či víceproudé rychlostní silnici při dopravní zácpě. Motoristé dojíždějící ke koloně jsou povinni zastavit takovým způsobem, aby mezi nimi byl dostatečný boční odstup pro projetí vozidel hasičů, sanitky, policie.

  Na dvouproudé dálnici je to jasné, motoristé zajedou co nejvíc ke kraji (v rychlém pruhu ke svodidlům, v pomalém k odstavnému pruhu). Na tří a víceproudé vozovce se bezpečnostní pruh vytváří vždy mezi nejrychlejším pruhem a tím od něj vpravo. Dosud dělali takový pruh řidiči dodatečně, tedy teprve tehdy, když zaslechli blížící se sirénu. Je samozřejmé, že se tím průjezd těchto vozů s předností v jízdě zpomaloval.


  Zákaz používání antiradarů

  Paragraf 3, odst. 4
  Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen antiradar).

  Dosavadní zákon se podstatně nezměnil – minulý zakazoval používat antiradar účastníkovi provozu, současná novela tento zákaz rozšiřuje – prostě nikdo!
  Přestože se rozšířil okruh osob, kterých se zákaz týká, nemění se nic na samotné podstatě zákazu. V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů, jejichž používání navíc zakazuje i telekomunikační zákon a které lze použít proti laserovým měřičům rychlosti. Policie ČR je zatím neměla, ovšem v letošním roce by měla obdržet více než sto těchto „laserových pistolí“. Dosavadní detektory je nedokážou včas odhalit, aktivní rušičky radarů jsou však protizákonné.
  Přenosné pasivní radarové detektory jsou povolené, protože nejsou zakázané. Neexistuje totiž žádná norma, která by jejich použití upravovala. Napevno zabudované antiradary nemají homologaci, což znamená, že jejich nalezení může policista pokutovat. Za použití aktivních prostředků rušících radar pak může padnout trest až 100 000 korun.

  Bodový systém

  Bodový systém hodnocení řidičů patří k osvědčeným opatřením, jejichž cílem je:

 • formou odrazení předcházet porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to hrozbou ztráty řidičského oprávnění,
 • eliminovat ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí závažných dopravních přestupků, a tím trvale ohrožující ostatní účastníky provozu,
 • vytvořit čitelný systém postihu přestupců, který je jednoznačně definovaný (konkrétní přestupek má přidělen konkrétní počet bodů); tím systém přispívá k eliminaci případné korupce,
 • zavedení bodového systému hodnocení řidičů nebude znamenat to, že většina držitelů řidičského průkazu o něj po zavedení systému v krátké době přijde.

  Bodový systém hodnocení řidičů je používán v současné době mimo jiné v následujících evropských státech:
  • Spolková republika Německo
  • Francie (odečtový systém; tj. řidič má přidělenu sumu bodů, od které se za přestupky body odečítají až k dosažení 0. Poté přichází o řidičské oprávnění. Jedná se v Evropě o ojedinělý systém)
  • Velká Británie
  • Irsko
  • Polsko
  • Maďarsko
  • Španělsko
  • Itálie
  • Rakousko
  • Řecko
  • Finsko
  • Portugalsko

  Pravidla bodového systému

  Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.

  • pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz,

  • Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení oznámení,

  • informace o udělení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o udělení trestu,

  • řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat,

  • po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body,

  • pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít čisté konto,

  • pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení,

  • o dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován,

  • na odevzdání řidičského průkazu má řidič od doručení oznámení pět pracovních dnů,

  • podmínkou pro vrácení řidičského průkazu je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

  Pravomoci policie ČR

  § 118a, zabránění v jízdě
  (1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“) nebo odtažením vozidla, jestliže řidič:
  a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

  b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),

  c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

  d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,

  e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

  f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

  g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,

  h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

  i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

  § 118b, zadržení řidičského průkazu
  (1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

  (3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

  Policisté mohou zamezit, aby řidič pokračoval v jízdě, a to odtažením vozu nebo technickým prostředkem (botičkou), a to na náklady řidiče nebo provozovatele vozu.

  Musí k tomu mít odpovídající důvod (např. alkohol, drogy, léky, odmítnutí dechové zkoušky a následného lékařského vyšetření, podezření na předchozí zavinění nehody, zadržení řidiče podezřelého, že ujel z místa nehody, podezření na odcizení vozu, řízení vozu bez řidičského průkazu).

  Pokud se důvody odstavení vozu týkají jen řidiče, může s vozem pokračovat jiný oprávněný účastník provozu.

  Důležitým ustanovením je však to, že ten, kdo takto nařídil odstavení vozu, musí se postarat o to, aby nedoznal újmy, tedy nebyl odcizen, vykraden nebo poškozen.

  Policista je povinen oznámit zadržení řidičského průkazu bez zbytečného odkladu registru řidičů.
  Obce mají zase povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičský průkaz buď odebrat, nebo jej vrátit.


  Pravomoci obecní policie

  Paragraf 79, odst. 8
  K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.

  Novinkou je také to, že strážník obecní policie může zabránit řidiči pokračovat v jízdě, pokud ten poruší odstavec 1 a 2 paragrafu 118. Podle těchto odstavců se jedná o provinění, kvůli nimž může nařídit odstavení vozidla policista ČR. Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavci 1 a 2 přivolat policii a řidič je zase povinen setrvat na místě do příchodu policie.

  Lze předpokládat, že toto rozšíření pravomoci povede k většímu dohledu nad dopravou kolem menších měst – zejména bude zpřísněn dohled nad příměstskými komunikacemi, které jsou vzhledem ke zvýšené individuální dopravě hodně frekventované a často je na nich překračována povolená rychlost 90 km/h.


  Pravomoci celní správy


  Paragraf 79,
  Zastavovat vozidla je oprávněn:
  k) celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy.

  Seznam těch, kteří smějí zastavit vozidlo (policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji, ale např. i účastník dopravní nehody, pokud je to potřeba), rozšířili celníci.

  Je to i v souvislosti s tím, že po zrušení celních kontrol na hraničních přechodech se změnila náplň jejich činnosti. Celníci mohou např. podle zákona 185/2004 zjišťovat, zda není převáženo zboží, které uniklo celnímu dohledu, tedy to, které bylo na území EU propašováno a nyní se pohybuje po našem území. Celníci mohou zastavovat vozidla také v souvislosti s jinými svými úkoly, např. mohou kontrolovat dálniční známky, dohlížet na dodržování veterinárních předpisů. Tuto svou novou pravomoc mohou uplatnit pouze tehdy, pokud podle určitého zákona mají na určitou oblast dohlížet.


  Řidičské průkazy

  mezinárodní řidičské průkazy –na území České republiky je dále vydáván mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949, Vídeň 1968) – platnost stanovena na dobu jednoho roku od data vydání, v ojedinělých případech až na tři roky od data vydání.
  Tyto mezinárodní řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel na území České republiky. Jsou určeny pouze k mezinárodnímu silničnímu provozu a vždy s platným národním řidičským průkazem.

  Lékařské potvrzení

  Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let a po dovršení věku 68 let každé dva roky je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, kterou provádí posuzující lékař (viz § 84, odst. 4, zákona č. 361/2000 Sb.). Ten na základě lékařské prohlídky vydá „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.
  Podle nového znění zákona je držitel řidičského průkazu povinen mít při řízení motorového vozidla tento posudek o zdravotní způsobilosti při sobě a na požádání ho předložit policistovi ke kontrole (viz § 6, odst. 9).

  podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

  495/2001 Sb.
  NAŘÍZENÍ VLÁDY
  ze dne 14. listopadu 2001,
  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

  Příloha č. 3
  Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:

  8. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů
  práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

  Použítí výstražných vest při výstupu z vozidla na silnici, nebo krajnici.

  Na uvedených internetových stránkách najdete i
  Často kladené otázky, ze kterých vybírám ty, které se týkají dětí:

  Do jakého věku musí mít podle novelizace zákona cyklista při jízdě cyklistickou přilbu? Platí toto nařízení v obci i mimo obec?
  Novelizace zákona 361/2000 Sb. zvyšuje věkovou hranici pro používání cyklistické přilby z 15 na 18 let, a to bez ohledu, zda cyklista jede v obci nebo mimo obec.

  Které místo v osobním automobilu je podle vašeho názoru, či podle statistik, považováno za nejbezpečnější pro přepravu dítěte? Máme dvouletou dceru, kterou převážíme v osobním automobilu v autosedačce na místě vzadu za spolujezdcem. Za měsíc očekáváme narození druhého dítěte, a proto bych se ráda dotázala, zda je pro dítě bezpečnější autosedačku upevnit vzadu za řidičem či vedle řidiče, vždy tedy proti směru jízdy.
  Zahraniční výzkumy uvádějí, že nejbezpečnější místo pro přepravu dítěte v dětské autosedačce je na zadním sedadle za místem předního spolujezdce. Tento způsob přepravy doporučuje i zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) „Předcházení dopravním úrazům“ z roku 2005 s tím, že takto lze předejít až 60 % následků na zdraví dítěte v případě dopravní nehody. Umístění dítěte v autosedačce na pravém zadním sedadle je výhodnější zejména v případě, pokud jedete s dítětem v automobilu sama – s takto umístěným dítětem můžete v případě nutnosti bezpečněji za jízdy komunikovat.

  Rád bych si ujasnil, zda lze přepravovat dítě v dětské sedačce (skořepině umístěné proti směru jízdy) na předním sedadle dodávky, zejména mě zajímá, jak je to bezpečné a jestli to neodporuje nějakým předpisům.
  Dítě v autosedačce na předním sedadle neodporuje žádným předpisům; tato přeprava dítěte je bezpečná ovšem za předpokladu bezpečné jízdy ze strany řidiče. Existuje však povinnost deaktivovat airbag pro případ, že bude dítě přepravováno čelem proti směru jízdy.

  Zákon v případě autosedaček uvádí kategorie vozidel M1, M2, M3, N1, N2 a N3. O jaká vozidla se jedná?
  Jedná se o rozdělení motorových vozidel na vozidla pro přepravu osob (M) a pro přepravu nákladů (N), které se dále dělí podle velikosti.
  Vozidla kategorie M1 jsou vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.
  Vozidla kategorie M2 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 t.
  Vozidla kategorie M3 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 t.
  Vozidla kategorie N1 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
  Vozidla kategorie N2 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t. Vozidla kategorie N3 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 t.

  Je nutné přepravovat dítě v autosedačce na všech typech pozemních komunikací nebo pouze na dálnicích?

  Povinnost přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem platí na všech typech pozemních komunikací bez rozdílu toho, zda se jedná o jízdu v obci nebo mimo obec.

  Platnost dálničního kupónu na rok 2006 končí k 31.12. 2006. Od 1. ledna 2007 pro vozidlo do 3,5 t bude roční dálniční kupón stát 1.200 Kč.

  Zdroj informací: www.novapravidla.cz

  Napsal/a: redakce (Lenka)

 • Toto taky stojí za přečtení!

  Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

  Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

  Čtu dál →

  Hravé kostky: Objevte říši kouzel i pestré barvy globálního světa

  Na začátku byla… kostka. Ale nebyla obyčejná. Za vším stojí Dán Öle Kirk Christiansen. V roce 1932 zakládá firmu Lego,

  Čtu dál →

  Ta nejmenší miminka cítí lásku skrze dotek

  Něžný dotek je nesmírně důležitý pro vytváření vzájemného vztahu rodiče s miminkem. Novorozenci ještě nemají plně vyvinutý zrak a o

  Čtu dál →

  Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (36 vyjádření)

  • Anonymní

   Jsem po 3. operacích páteře a z toho důvodu jsem plný invalidní důchodce a držitel průkazu ZPP. Na dopravu k lékaři a za nákupem používám malý starší automobil Daihatsu 850 cm3. Je mi 68 let a dnes jsem předložil svému obvodnímu lékaři bezplatné posudky s kladným vyjádřením o mé zdravotní způsobilosti od ošetřujících lékařů specialistů, očního a kardiologa pro vypracování Znaleckého posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla sk.B. Přesto, že jsem držitel průkazky ZTP, tak jsem byl nucen zaplatil praktickému lékaři částku 500,- Kč.za jeho vyplnění “ Posudku “ na formuláři A4. Jedná se o to, že jsou nám poskytovány různé slevy a co ve zdravotnictví?

  • Anonymní

   Dobrý den,
   od kdy můžu přepravovat dítě na podsedáku a ne v autosedačce?

  • Anonymní

   kolik musí mít spolujezdec minimální věk aby mohlo dítě sedět ve předu?

  • Horempádem

   Jinak jsem ještě hledala v zákonech a našla tohle:

   • přepravovat osobu mladší 12 let nebo osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče pouze za
   použití zádržného systému (§6, odst.1, písm. b));

   Takže si myslím, že to můžete vyřešit tím, že toto starší dítě umístíte minimálně na podsedák (pokud je menší jak 150 cm) a připoutáte běžným pásem.

  • Horempádem

   Anonymní, zde najdeš veškeré aktuální informace ohledně pravidel co se týká bezpečnosti dětí v autě:

   http://www.ibesip.cz/Detske-autosedacky/Novy-zakon-o-autosedackach

   Tohle je to , co tě zajímá:
   „(7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1) přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.“

   Takže bohužel po tomto datu, to už nelze. Ale pokud vím, tak i stará škodovka má vzadu alespoň středový pás v podobě jednoho pásu. Ale samozřejmě nevím, jak je to u vás. Pokud vaše dítě to 6ti leté měří víc jak 150 cm, , tak může sedět připoutané vepředu.

   Ale to se na stránkách, na které jsem ti poslala odkaz dočtete

  • Anonymní

   Dobrý den,máme 2 děti, obě vozíme v autosedačkách na zadním sedadle. Potřebuju nutně převézt 3. dítě, kterému je 6 let.
   Co je menší zlo, převážet připoutané na předním sedadle s podsedákem neba vzadu mezi 2 autosedačkami nepřipoutané, protože naše vozidlo nemá vzadu prostřední pás? Děkuji Monika

  • Anonymní

   Chtěla bych se zeptat jestli když se jede přes rakousko tak zda-li dítě (6 let, 130 cm) může mít pouze podsedák na dvojbodovém pásu. MOC Děkuji

  • Anonymní z 8.7.07,taky jsme to minulý rok řešily a odpovědi jsem se nikde nedopátrala.Nakonec jsme tak jeli s ročním synem v sedačce,jeli jsme Ford Tranzitem.Manžel říká,že zákon to nezakazuje.

  • Anonymní

   Dobrý den. Měl bych dotaz, zda a za jakých podmínek je možno v dodávce (Fiat-Ducato do 3,5 t) přepravovat 10-ti leté dítě. Vozidlo má mimo sedadla řidiče ještě vedle sedadlo pro dva spolujezdce opatřeno bezp. pásy. Děkuji za radu.

  • Pepíno, bohužel takových omezenců je hodně. Moc možností není. Nejjednodušší je se odvážit do toho levého pruhu, jiné prostředky nejsou pravidly povolené leč hojně užívané – bliknout dálkovkami nebo zatroubit…
   Ještě horší je, když jsou ty pruhy jen dva. Nemůžu si pomoct, ale v Německu či Rakousku takové tuptupy vidět není!

  • Anonymní

   Co mám dělat s takovým řidičem na D1,který si sedne na prostřední jízdní pruh a z něho nehodlá uhnout do pravého i když ten je volný.A předjíždět ho vlevo je dosti nebezpečné vzhledem k rychlosti vozidel jedoucích v levém jízdním pruhu. Pepíno.

  • Tak jsem si to znovu přečetla. Je to tak, Jarmuschko. Sedadlo musí být vybaveno zádržným bezpečnostním systémem(pás a sedačka odpovídající věku a váze). Že se nestydíte, holky, takhle zatěžovat mozek starým osobám:-)))

  • Jarmuschka
   Jarmuschka

   Pamino, naopak, já mám pocit, že vozit na předním sedadle už lze, samozřejmě v sedačce. Pokud se veze sedačka proti směru (vajíčko), musí být každopádně vypnutý airback.
   Teda tak jsem to aspoň pochopila já.

  • Lu¨cko, zadej si http://www.novapravidla.cz a potom vyhledávaj děti nebo autosedačky a měla bys to najít. Pokud vím, tak vozit jakékoli dítě pod 150 cm a x let(už jsem zapomněla) nejde. Ale je tam i výjimka a ta se týká toho, že pokud nejsou jinde sedadla opatřená pásy, tak je možno. Zní to divně, viď? Ale radši se koukni na ty stránky, už si to moc nepamatuju…

  • Anonymní

   dobrý den, tak jsem začala hledat, nějaké pravidla ohledně vození dítěte na předních sedadlech a našla jsem jen toto forum. Snad mi nekdo poradí, docela se v tom strácím. Bratr má chlapečka měl teprve rok, má také auto fiat ducato, což je dodávka a má jen tři přední sedadla. opatřené pásy. Malý jezdí v sedačce vedle řidiče, což netuším jestli se může, zdá se mi to poněkud divné. Ta knevím, objasní mi to někdo prosím?? Neno kde bych to mohla konkrétněji najít, díky Lucie Z.

  • babuška

   Ahoj holky již několik let taky jezdím autem a co se týče nových pravidel myslím,že byly zapotřebí.Jenže měla by platit pro všechny a ne jen pro obyčejný lidi kteří pomalu nemají na vysoké pokuty.A měli by také platit pro politiky a vysoké státní představitele.Jak se ukazuje tak obyčejný člověk na ně nemá a když na ně poukáže tak je zato potrestán.

  Co na to říkáte?

  Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

  Sdílet
  Sdílet
  TOPlist