Co když mu to ve škole přes veškerou snahu nejde?

Rubrika: Základní školy

Jsou děti, které se snaží a pečlivě se do školy připravují, přesto mají s plněním určitých úkolů problémy. Podívejme se na to, jak je můžeme v jejich snaze podpořit.

Tomášek byl velmi pečlivý a snaživý žák. První náznak, že něco nejde, bylo jeho velmi pomalé tempo. Často nedokončil to, co ostatní a brzy jsem mu začala omezovat množství práce. Již při počátečním čtení jednotlivých písmen si někdy nemohl na některá vzpomenout.

Také při skládání a rozkládání slabik měl problémy, stejně tak s pozdějším čtením slabik a jednoduchých slov. Stránku ze Živé abecedy (to je první učebnice na čtení) a později ze Slabikáře zvládal jenom s pomocí.

Hned od počátku jeho problému jsem kontaktovala rodiče a ti mi sdělili, že oba jsou dyslektici a měli podobné obtíže ve škole také.

Jak takové dítě podpořit a vytvořit mu ideální podmínky k výuce?

Poskytneme mu taková podpůrná opatření, která mu pomohou vyrovnávat obtíže ve výuce.

V Tomáškově případě to mohou být například tato:

 • Dítě si posadíme do přední lavice.
 • Ve čtení se vrátíme k základům do Živé abecedy.
 • Budeme trénovat rozklad a sklad slabiky, později slova pomocí skládací abecedy nebo kostek s písmeny.
 • Využijeme vhodné čtecí listy s velkými písmeny.
 • Využijeme počítačový program DysCom.
 • Doma bude Tomášek číst krátce a častěji.
 • Zařadit společné čtení s rodičem nebo střídavé čtení (jedno slovo Tomášek – druhé slovo maminka apod.)
 • Tomáška budeme hodně chválit a povzbuzovat i za malé pokroky.

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření zahrnují poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, úpravu organizace, obsahu, hodnocení a forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče.

Předpokládá se i využívání kompenzačních pomůcek, speciálních pomůcek a učebnic, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, dále Braillova písma a náhradních komunikačních systémů.

5 stupňů podpůrných opatření

Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama, v součinnosti se školním poradenským pracovištěm.

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské poradenské zařízení (PPP, SPC).

Jak to probíhá ve škole?

Dětem, které mají obtíže při vyučování (dále to mohou být i děti nadané, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné), učitel vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP), což je  1. stupeň podpůrných opatření.
Je to vlastně formulář, do kterého se zaznamenává, jaká podpůrná opatření učitel zvolí, aby dítěti pomohl řešit jeho problém. K jeho vypracování je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce.

Pokud máte zájem, podívejte se na PLPP žáka 6. třídy (PDF).

Nejpozději 3 měsíce po zpracování se musí PLPP vyhodnotit. To probíhá na společné schůzce rodiče a učitele, kde se prodiskutuje průběh výuky s PLPP. Z toho by měl vyplynout další postup. Ten může být následující:

 • Došlo k nápravě a dítě již PLPP nepotřebuje – PLPP se ukončí.
 • PLPP vyhovuje a pomáhá dítěti, pak se v něm pokračuje dál a naplánuje se další termín na vyhodnocení.
 • PLPP nestačí, je potřeba odborné vyšetření ve školském poradenském zařízení – v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo ve Speciálně-pedagogickém centru (SPC).

Je-li potřeba odborné vyšetření, rodič se s dítětem do PPP nebo SPC objedná sám. Školské poradenské zařízení zašle škole po ukončení odborného vyšetření datovou zprávou Doporučení školského poradenského zařízení (DŠPP). Ta obsahuje 2. až 5. stupeň podpůrných opatření.

Většinou se ve škole setkávám u dětí s 2. stupněm podpůrných opatření.

V takovém případě se třídní učitel sejde se zákonným zástupcem. Vysvětlí mu, jaká podpůrná opatření se budou ve škole využívat.

Pokud zákonný zástupce souhlasí, podepíše informovaný souhlas, který je součástí DŠPZ. Toto Doporučení školského poradenského zařízení dá třídní učitel na vědomí všem vyučujícím žáka.

Pokud je jedním z podpůrných opatření Individuální vzdělávací plán (nemusí být), vypracuje ho třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem nebo jiným pracovníkem školního poradenského pracoviště.

Více informací pro rodiče o podpůrných opatřeních  najdete na webu MŠMT.

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist