Vláda schválila balíček prorodinných opatření

Rubrika: Tipy pro rodinu

588289_happy_family_4O tom, že rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit, svědčí tzv. „prorodinný balíček“. Obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi, jejichž návrh předložil vládě ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Vláda návrh schválila a uložila ministrovi, aby připravil příslušné návrhy zákonů. Petr Nečas předpokládá, že by prorodinná opatření, pokud je schválí parlament, mohla vstoupit v platnost již v průběhu příštího roku…

„Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň reagujeme na skutečnost, že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o děti.“
(ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas)

I. OTCOVSKÉ

Účelem opatření je podpora aktivního otcovství. Otec může dočasně přerušit výkon své výdělečné činnosti, aby mohl společně s matkou dítěte pečovat o novorozené dítě. Po dobu této péče mu bude poskytována výše uvedená nová dávka nemocenského pojištění. Přijetím tohoto opatření se v zásadě vytváří stav odpovídající zavedení otcovské dovolené tak, jak funguje v řadě evropských zemí.

Hlavní zásady:

 • otcovské náleží otci dítěte a osobě, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
 • podmínkou nároku na otcovské je, že pojištěnec o dítě osobně pečuje, podmínka soužití v domácnosti se pro otcovské nevyžaduje,
 • pojištěnec musí nastoupit na otcovské nejpozději do uplynutí šesti týdnů věku dítěte nebo do 6 týdnů ode dne svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; otcovské náleží, jen bylo-li dítě převzato do takové péče do dosažení věku 7 let,
 • otcovské se poskytuje po dobu jednoho týdne ode dne nástupu otce na něj,
 • otcovské se stanoví stejným způsobem jako peněžitá pomoc v mateřství poskytovaná muži, výše otcovského za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu,
 • podmínkou nároku na otcovské pro OSVČ je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovské.

Očekávané roční ekonomické dopady:

 • 300–400 mil. Kč na otcovské,
 • 140–160 mil. Kč snížení výběru pojistného na sociální zabezpečení,
 • 60–80 mil. Kč snížení výběru pojistného na zdravotní pojištění.II. SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

  a) Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci

  Vzájemná rodičovská výpomoc je poskytování péče o děti evidovaným poskytovatelem v jeho domácnosti za limitovanou úplatu. Jde o péči rodinného typu poskytovanou na individuálním základě.

  Poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci:

  • musí splňovat minimální nutné podmínky, na jejichž základě bude zapsán do evidence poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci,
  • může být osoba, která celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno vlastní dítě do 7 let věku,
  • může mít v současné péči nejvýše 4 děti do 7 let věku, do tohoto počtu se započítávají i vlastní děti poskytovatele ve věku do 7 let,
  • nejsou stanoveny speciální požadavky na vybavení místností v domácnosti, ve které bude péče poskytována; místnosti by měly být uzpůsobeny výchově vlastního dítěte,
  • je oprávněn přijmout za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci limitovanou úplatu – maximálně 5 000 Kč za jedno svěřené dítě,
  • je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob,
  • z příjmu z této činnosti neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • z příjmu z této činnosti neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
  • celkový čistý příjem za poskytování péče tedy může činit až 15 000 Kč měsíčně,
  • zůstává mu nárok na rodičovský příspěvek.

  b) Podpora služeb péče o děti v živnostenském podnikání

  Cílem je rozšíření nabídky služeb péče o děti poskytovaných v oblasti živnostenského podnikání. Zjednodušují se hygienické a prostorové požadavky na provozovny péče s menším počtem dětí a doplňují se kvalifikační požadavky na podnikání v tomto oboru.

  Hlavní zásady:

  • podnikatel provozující vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo volnou živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti ve vlastní domácnosti nebo jiném vhodném prostoru musí pečovat současně nejvýše o 4 děti,
  • pokud podnikatel pečuje zároveň o vlastní dítě do 7 let věku, započítává se vlastní dítě (děti) do výše uvedeného limitu ohledně počtu dětí,
  • na tyto provozovny se nevztahují hygienické a prostorové požadavky požadované od provozoven pro výchovu a vzdělávání obecně, jsou požadovány podmínky přiměřené tomuto limitovanému počtu dětí,
  • je stanoveno minimální nutné vybavení provozovny respektující potřeby svěřených dětí, a zároveň nestanovující takové požadavky, které by mohly být překážkou rozšíření tohoto druhu podnikání,
  • požadovaná odborná způsobilost podnikatele vykonávajícího činnost v rámci vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu se nově rozšíří o „osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (zvláštní odborné způsobilosti), což by mohlo částečně napomoci řešit situaci například žen starších 50 let, které jsou ve vyšší míře ohroženy nezaměstnaností (v praxi jde o ženy, které mají často vlastní rodičovskou zkušenost a získáním kvalifikace by měly možnost podnikat v této oblasti).

  c) Miniškolka

  Další možností v rozšíření nabídky péče o děti pro zaměstnané rodiče, kteří preferují individuální péči nebo v daném místě není jiná služba k dispozici, jsou „miniškolky“. Tato služba bude poskytována nejčastěji zaměstnavatelem na pracovišti rodiče nebo neziskovými subjekty, obcemi, kraji a církevními právnickými osobami.

  Hlavní zásady:

  • miniškolka je službou péče o děti na nekomerčním základě, která není provozována za účelem dosažení zisku,
  • zřizuje se nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let, do tohoto počtu dětí se započítávají i vlastní děti pečovatelky ve věku do 7 let,
  • v rámci jednoho místa lze zřídit více miniškolek,
  • v zájmu kvality poskytované služby nemá být jejím předmětem pouhé „hlídání“ dětí, ale péče zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk,
  • na miniškolky se nevztahují hygienické a prostorové požadavky požadované od provozoven pro výchovu a vzdělávání obecně, jsou požadovány podmínky přiměřené tomuto limitovanému počtu dětí,
  • zřizovatel hradí náklady na zřízení a provoz miniškolky ze svých prostředků (daňově uznatelné náklady), rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky dle dohody se zřizovatelem,
  • tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a musí odpovídat věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte, svým uspořádáním se tato péče co nejvíce přibližuje životu dítěte v rodině.

  d) Daňové výhody pro zaměstnavatele

  Zákon o daních z příjmu bude novelizován tak, aby mezi daňově uznatelné náklady pro zaměstnavatele byly zařazeny také výdaje na zajištění péče o děti zaměstnanců, tj. výdaje na provoz:

  • vlastních zdravotnických zařízení – jeslí,
  • provozoven pro výchovu a vzdělávání,
  • miniškolek,
  • příspěvků zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele.

  Očekávané náklady v souvislosti s daňovými úlevami pro zaměstnavatele budou kompenzovány zapojením rodičů, především matek s dětmi, na trhu práce coby daňových poplatníků a plátců sociálního a zdravotního pojištění.

  e) Podpora částečných pracovních úvazků

  Bude zavedena sleva na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby patřící do okruhu obtížně zaměstnavatelných, pokud budou zaměstnány na kratší pracovní úvazek.

  Hlavní zásady:

  • výše slevy činí až 1 500 Kč za kalendářní měsíc, v němž byly po celý měsíc splněny podmínky pro její poskytnutí,
  • zaměstnavatel může slevu uplatnit, jestliže uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem,
   • – který pečuje o dítě do 10 let věku,
   • – který je osobou se zdravotním postižením,
   • – který je starší 55 let,
   • – který osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, a je z tohoto důvodu veden v evidenci obecního úřadu s rozšířenou působností,
   • – který je řádným studentem denního studia střední, vysoké či vyšší odborné školy,
   • – pokud délka pracovní doby zaměstnance činí nejvýše 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
  • jestliže si zaměstnanec sjedná pracovní poměr do 80 % stanovené týdenní pracovní doby u dvou nebo více zaměstnavatelů, pak budou slevu na pojistném nárokovat všichni tito zaměstnavatelé,
  • bude-li průměrný započitatelný příjem nových zaměstnanců vyšší než 4 500 Kč měsíčně, budou příjmy z pojistného vyšší než úhrn slev na pojistném na tyto zaměstnance,
  • absolutní zvýšení počtu zaměstnanců by i přes zavedení slevy mělo pozitivní dopad do bilance státního rozpočtu i z důvodu snížení výdajů na sociální dávky.

  III. NÁHRADNÍ PÉČE RODINNÉHO TYPU

  Pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče (včetně SOS dětských vesniček) bude přiznán nárok na odměnu pěstouna jako dávku pěstounské péče za podmínek upravených v zákoně o státní sociální podpoře. Tím se ruší ustanovení, podle kterého je pěstounovi poskytována odměna za výkon pěstounské péče z prostředků zřizovatele zařízení podle zvláštních právních předpisů (zákon o sociálně-právní ochraně dětí).

 • Rozšířením nároku na odměnu pěstouna ze systému dávek státní sociální podpory bude z hlediska dávek sjednoceno postavení pěstounů v zařízeních pro výkon pěstounské péče a pěstounů vykonávajících pěstounskou péči mimo zařízení (individuální pěstounská péče).
 • Současně bude významně ulehčena situace zřizovatelům zařízení pro výkon pěstounské péče, kteří podle platné úpravy nesou břemeno nákladů na výplatu odměny pěstouny v zákonem stanovené výši.Ekonomický dopad:

  S přihlédnutím k počtu pěstounských rodin v zařízeních pro výkon pěstounské péče (zhruba 80 až 90) a k počtu dětí v pěstounské péči umístěných v těchto zařízeních (zhruba 260 až 300 dětí) lze očekávat, že poskytování odměny pěstounům v zařízení z dávek státní sociální podpory si vyžádá zvýšení výdajů státního rozpočtu o 20 až 25 mil. Kč za rok.

  Tisková zpráva MPSV zde.
 • Napsal/a: redakce (Pavlína)

  Toto taky stojí za přečtení!

  Co pomáhá na dětský kašel?

  Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

  Čtu dál →

  Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

  Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

  Čtu dál →

  Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

  Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

  Čtu dál →

  Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (11 vyjádření)

  • Danasi, já vím 🙂 Jsi prostě skvělá chůvička… já měla taky podobnou kamarádku (sice ještě svobodnou a bezdětnou, ale kluky jsem jí bez obav mohla svěřit, byla opravdu šikovná, navíc vystudovaná zdravotní sestra), jenomže se vdala a odstěhovala…. chjo, tak to budem muset nějak vyřešit 🙂

  • No snad to k něčemu bude,hlavně v oblasti nabídky zkrácených úvazků pro nás maminy s dětma.Nevím jak u vás,ale u nás byla školka až od půl sedmé a opravdu netuším jak to ostatní dělali,když museli být na šest v práci.Zas tak velké město nejsme,aby všichni chodili na sedum a já s dojížděním jsem byla ráda,když jsem to stihla na sedum,když po ,,malé revoluci“ posunuli provozní dobu na šest hodin.
   No a k miniškolkám,nemyslím,že by vymysleli něco převratného jen chtějí legalizovat to co se už dávno dělá.A zodpovědnost za ,,cizí“ dítě je obrovská a že je toto zpoplatněno je snad jasné i bez povolení ministra,jen se o tom nemluvilo nahlas.

  • danasi

   Ájíku, já hlídám děti od svých 10 let. Nejdříve rodině: sestra, brachové, sestřenice. Pak jsem měla své děti. Nějak se kolem mne točí děti od mala, vždyť já byla ve 4 letech tetou, co musela hlídat.
   A navíc, když máš kolem sebe děti, je to takové omlazující. Když lezeš ve 40 po kolenou, klepou si na čelo lidé, co to vidí. Když k tomu lezou kolem tebe ještě děti je to jiné.
   Ty děti se nějak drží mne a já tak nějak zase jich.

  • Danasi :))

  • Já si myslím, že jako ke každému novému zákonu nebo jeho úpravě bude sice spousta výhrad, ale aspoň se zdá, že je to jeden z těch „lepších“ zákonů, který se snaží pomoci rodinám s dětmi. Já osobně bych ještě uvítala zvýšení mateřské a rodič. příspěvků pro rodiče dvojčat a vícerčat, protože za dvě děti pobíráme jen jednu mateřskou i RP, čímž státu ušetříme spoustu peněz (jedno dítě jako by ani neexistovalo), ale to je asi v nedohlednu, prostě jsme pořád v menšině, tak kdo by se tím zabýval.. No snad někdy, v budoucnu, naděje umírá poslední:-)

  • danasi

   Tak já už hlídala a od září budu asi zase hlídat. Je to lepší, když mamku znáte. Znala jsem dítě i jeho rodiče déle. A další dítě znám od narození a podnikáme věci společně. Dítě my říká teto.
   Mykes a Ájíku, škoda, že nejste od nás. Podle zákona bych ještě měla 2 místa volné.

  • Radko, měla bych nastoupit sice až v září, ale začínám to pomalu řešit už teď. Problém je v tom, že o žádné takové mamince nevím… navíc mám pořád trochu obavy svěřit své dítě ženě, kterou nijak neznám, tak chci spíše zapátrat mezi kamarádkami…. uvidíme.

  • V postatě řeším tak trochu podobný problém,který se týká vzájemné rodičovské výpomoci.Měla bych možnost brát na dcerku rodičovský příspěvek až do jejich 7 let,ale problém je v tom,že oba s manželem chodíme do práce a dcerku by nám neměl kdo vyzvedávat ze školky(mohla by chodit jen na 4 hodiny denně).Potřebovala bych najít „někoho“,kterému bych třeba i platila,aby mi Martinku ze školky vyzvedával a já tak mohla pobírat onen rodičák.
   Radka

  • danasi

   Dneska jsme to rozebíraly v mateřském centru. A překvapilo mne kolik maminek doma nevaří a chodí pro obědy do školek nebo škol. A shodly se na tom, že by to praktikovaly takto. A dokonce by to i uvítaly, kdyby ta matka co bude hlídat odebírala obědy.

  • danasi

   Tak já to řešila takto: Přes den hlídala dítě, odpoledne jsem měla starost o své 3, večer jak všichni zalehli jsem šla vařit na druhý den.

  • Anonymní

   Vzajemna rodicovska vypomoc je sice hezka myslenka, ale jak je to s jidlem pro deti? Pani, ktera se bude starat o deti, prece nebude mit cas na vareni. Podobne jsem na rozpacich i u miniskolek. Treba je to nejak vyresene, ale ja jsem nikde nic nezaslechla ani necetla. Martina

  Co na to říkáte?

  Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

  Sdílet
  Sdílet
  TOPlist