Rodinná politika 007

Rubrika: Tipy pro rodinu

1051329_familyNová verze rodičovské, koncept otcovské dovolené, péče o děti po rozvodu i rodina v pojetí novely cizineckého zákona, to jsou hlavní témata, která se u nás v souvislosti s rodinou veřejně řeší. Jak je vidí vedoucí odboru rodinné politiky MPSV, Kateřina Příhodová?


Mohla byste stručně představit koncept vícerychlostní rodičovské dovolenou? Ptám se proto, že první reakce na něj, které uveřejnila média, byly spíš polekané…

Zavedení třírychlostního modelu čerpání rodičovského příspěvku je součástí reformy veřejných financí, není ale primárně koncipováno s cílem snížení výdajů státního rozpočtu, nýbrž sleduje jeden z podstatných cílů vlády, a to podporu rodin s dětmi ve smyslu moderní flexibilní rodinné politiky, která výrazněji umožní rodičům zvolit vlastní strategii při harmonizaci péče o dítě a výkonu povolání. Model vícerychlostního čerpání rodičovského příspěvku primárně neupřednostňuje žádnou z nabízených variant a tím nenutí rodiče k volbě jedné z nich. I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka i otec. Rodičovský příspěvek je koncipován ve vícerychlostní struktuře čerpání a ve třech výměrách stanovených v pevných částkách, a to zvýšené (jeden a půl násobek základní výměry) 11 400 Kč, základní – 7 600 Kč a snížené (polovina základní výměry) 3 800 Kč.

Tři částky – tři rychlosti, je to tak?

Ano, rodič uplatňující čerpání rodičovského příspěvku bude mít možnost si zvolit: rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství (dále PPM) náleží rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře do 18 měsíců věku dítěte, klasické čerpání rodičovského příspěvku – po PPM náleží rodičovský příspěvek v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte, pomalejší čerpání rodičovského příspěvku – po PPM nebo od narození dítěte náleží rodičovský příspěvek v základní výměře do 18 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře do 48 měsíců věku dítěte. Volba doby a výše čerpání PPM a rodičovského příspěvku se vztahuje vždy k nejmladšímu dítěti v rodině. Vybraná možnost čerpání je nezměnitelná a nejde uplatňovat zpětně (a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku). Matka, která nemá nárok na PPM, automaticky pobírá rodičovský příspěvek od narození dítěte v režimu pomalejšího čerpání dávky.

Jaké jsou podmínky pro žádost o ten který typ čerpání?

O rychlejší čerpání může požádat rodič, pokud výše jeho PPM dosahuje alespoň výše rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře (tj. 11 400 Kč) a rodič musí učinit rozhodnutí pro rychlejší čerpání rodičovského příspěvku do ukončení čerpání PPM. V ostatních případech se rodič musí do 18 měsících věku dítěte rozhodnout o klasickém nebo pomalejším čerpání rodičovského příspěvku. U zdravotně postižených dětí je zachován nárok na rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte v základní výměře bez ohledu na to, jestli byla již dříve (před posouzením zdravotního stavu dítěte) volba čerpání rodičovského příspěvku provedena a čerpána. Zákonné právo neomezeně si přivydělávat při pobírání rodičovského příspěvku je nadále zachováno. Nezmění se rovněž podmínky, za jakých může dítě navštěvovat jesle nebo mateřskou školu tak, aby nárok na rodičovský příspěvek zůstal zachován.

V jaké fázi je návrh na zavedení tohoto opatření? Už je hotov nebo se na něm ještě pracuje? A kdy bude oficiálně podán?

Návrh třírychlostního modelu čerpání rodičovského příspěvku je součástí vládního návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 222). Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007. Tento vládní návrh je aktuálně po prvním čtení, které proběhlo 6. a 7. června 2007 a byl poslán do druhého čtení.

Jak se vyvíjí návrh na otcovskou dovolenou, který v květnu zveřejnil pan ministr?

Návrh na zavedení otcovské dovolené (cca 1 týden po dobu prvních dvou měsíců věku dítěte) bude představen v roce 2008. Návrh na zavedení otcovské dovolené bude součástí nového zákona pracovně nazvaného „na podporu rodiny“, na kterém v současnosti MPSV intenzivně pracuje.

Z hlediska mediálního je rok 2007 ve světě i u nás rokem „příkladů špatné praxe“ v péči o děti: únosy, dramatické spory, nucené hospitalizace… Resorty spravedlnosti a lidských práv připravují systémové změny či úpravy…a co MPSV – přispěje také? Pokud ano a čím?

Citované případy nejsou bohužel jen záležitostí roku 2007. V posledních letech lze identifikovat především nárůst závažnosti porušování dětských práv ze strany rodičů nebo některých institucí. Proto byla již na konci roku 2006 vládou schválena Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, předložená MPSV. Tento materiál stanoví základní kritéria práce s ohroženou rodinou a dítětem a především podmínky operativní spolupráce mezi jednotlivými aktéry péče o děti. Za stanovené úkoly odpovídá MPSV a jsou plně v souladu se současnými návrhy Ministerstva spravedlnosti a dalších organizací.

V této souvislosti bych se ještě chtěl zeptat na péči o děti po rozvodu. Angažuje se MPSV, v jehož gesci jsou pracoviště sociálně-právní ochrany dětí, v této věci?

MPSV je informováno o všech závažnějších případech rodičovských sporů, poskytuje konzultace orgánům sociálně-právní ochrany dětí, organizuje případové konference k těmto případům a řeší případné stížnosti. Je ale třeba poznamenat, že sociální pracovníci, stejně jako například soudy, mají jen omezené mechanizmy na pomoc rodině. Pokud sami rodiče upřednostní vlastní zájmy nad zájmy dítěte, je velmi těžké dítě ochránit před dlouhodobým trápením.

Na jaře se ocitla ve sněmovně novela Zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Její kritici / kritičky poukazují na její diskriminatorní charakter. Například manželé a jejich děti by dva roky po uzavření manželství neměli mít nárok na sociální dávky. Zajímá mne, nakolik se odbor rodinné politiky na této novele podílel, zda ji třeba připomínkoval…

Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů se k návrhu vyjadřoval v rámci vnějšího připomínkového řízení, kdy jménem MPSV uplatnil celou řadu připomínek. Stručně lze říci, že MPSV zásadně nesouhlasí s takovým nahlížením na situaci, kdy je na každé manželství uzavřené cizinci nebo uznání otcovství cizincem pohlíženo jako na účelové. Na druhé straně novela zákona řeší případy dětí, v poslední době bohužel rozšířené, kdy k takovému jednání ze strany cizinců dochází s jediným cílem, a to získat pouze povolení k pobytu. Dítě v tomto procesu se pak stává obětí.

A na závěr: jsme v půlce roku 2007… Co by váš odbor chtěl či měl zvládnout do jeho konce?

Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů plánuje do konce roku 2007 zvládnout mnoho úkolů, například:
• uskutečnit mezinárodní konferenci o rodinné politice,
• aktualizovat národní koncepci rodinné politiky,
• vypracovat dokument, který by byl metodickým doporučením při provádění regionální rodinné politiky a který by krajům sloužil jako podkladový materiál při zpracování regionální koncepce rodinné politiky,
• rozpracovat návrh institutu vzájemné rodičovské výpomoci a možnosti pracovat na částečné úvazky,
• zpracovat informační materiály k novým opatřením na podporu rodin s dětmi,
• blíže rozpracovat návrhy podpory zaměstnavatelů podporujících pro-rodinnou zaměstnaneckou politiku,
• dopracovat chybějící metodické pokyny pro orgány sociálně-právní ochrany dětí,
• nastolit fungující spolupráci se zástupci partnerských rezortů a zahraničních organizací.

Pro gitU připravil Martin Jára, který se dlouhodobě zabývá tématem rodiny, její státní i neziskové podpory, a proto navštívil Kateřinu Příhodovou, která si pro interview nakonec vybrala písemnou formu

Zdroj: gitA

Napsal/a: Martin Jára

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist