Mikrovlnky

Rubrika: Domácnost a bydlení

Stále ještě používáte mikrovlku? Já jsem ji po přečtení několika článků s úlevou „vyhodila“. Pokud ji ještě nemáte, tak si ji možná nekoupíte. Pokud ji už máte, třeba alespoň omezíte její užívání. Mikrovlnky jsou vlastně velmi nebezpečné. A proč?


Uvedu zde závěry z několika výzkumů, které mě osobně přesvědčily. Ty, kteří chtějí vědět víc odkazuji na www.celostnimedicina.cz, kde si mohou článek přečíst v celý v původním znění.

Pro nás maminky je důležité vědět, že mikrovlny nebezpečné zejména pro přípravu kojeneckého mléka.
Ačkoli mikrovlny ohřejí jídlo rychle, nelze je doporučit pro ohřívání kojeneckých lahví. Láhev se může zdát na dotyk chladná, ale tekutina uvnitř může být extrémně horká a může dětem popálit ústa a jícen. Také tvorba páry v uzavřené nádobě, jakou je dětská láhev, může způsobit výbuch.
Ohřívání láhve v mikrovlnce může být příčinou nepatrných změn struktury mléka. V kojenecké směsi může dojít ke ztrátě některých vitamínů. V ohřátém mateřském mléce mohou být zničeny jisté ochranné látky. Ohřívání láhve držené v proudu horké vody z kohoutku, nebo postavené do mísy teplé vody sice vyžaduje několik minut navíc, ale je to mnohem bezpečnější.

Mikrovlnami upravená krev zabíjí

Roku 1991 byl v Oklahomě požadován zákon, týkající se nemocnic užívajících mikrovln k ohřívání krve k transfúzím. Zmíněný proces poškodil pacientku Normu Levitt, která zemřela po transfúzi krve. Ošetřovatelka totiž předehřála krevní konzervu v mikrovlnné troubě. Tato tragédie ozřejmuje, že se za „ohříváním“ mikrovlnami skrývá podstatně více, než jsme ochotni uvěřit. Krev bývá před transfúzemi běžně předehřívána, ovšem ne v mikrovlnné troubě… V případě paní Levitt pozměnily mikrovlny složení krve, a to ji zabilo.
Je očividné, že mikrovlnné záření kromě „ohřívání“ dělá se zahřívanými látkami ještě něco navíc. Je zcela zjevné, že lidé, kteří si připravují jídlo v mikrovlnce, polykají spolu s upravenou potravou „cosi neznámého“.

Mikrovlnované jídlo způsobuje rakovinu

Jedno jídlo ohřáté v mikrovlnce samozřejmě nikoho nezabije, ale pravidelný dlouhotrvající přísun takové stravy vyvolá v těle takové blokády, že se nakonec vzbouří. Jednoho dne, tak jako v případě azbestu, DDT, různých ředidel a rozpouštědel, svět procitne do skutečnosti, že mikrovlny jsou příčinou rakovinových onemocnění, dokonce mnohem horší než cigarety. Hrozné je, že to už dávno víme, ale že všichni z pohodlnosti, ziskuchtivosti nebo nezájmu zaujímáme stanovisko Tří opic…
Mikrovlnované jídlo způsobuje pomalou, zákeřnou, plíživou degradaci. Zpočátku zdánlivě ušetříme trochu času ohřátím ranní kávy v mikrovlnce – ale čas, který tím získáme, si odřízneme z vlastních životů. Žádná léčba na světě nemůže vyléčit či zabránit chorobě, pokud budeme příčinu i nadále hýčkat přímo ve svých domovech.

Je zřejmé, že ozáření mikrovlnami vede ke znetvoření struktury molekul v potravinách. Ozařování vytváří nové směsi s chemickými vazbami, jaké v přírodě vůbec neexistují. Tyto takzvané radiolytické směsi vznikají molekulárním rozkladem (rozpadem) jako přímý důsledek ozáření.

Závěry výzkumu vlivu mikrovln
Následující poznatky pocházejí z výzkumů biologických účinků mikrovln, provedených nejvýznamnějšími německými a ruskými výzkumnými ústavy.
Německý základní výzkum probíhal už během vojenského tažení Barbarossa na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1942 až 1943), ruská bádání v Běloruském institutu radiotechnologie v Minsku a Ústavu pro radiotechnologie v Rajastanu od roku 1957 až do konce studené války.
Ve většině případů byly analyzované potraviny vystaveny cílenému mikrovlnnému záření o energetickém potenciálu 100 kW/cm3/s na dobu, považovanou za přijatelnou k přípravě zdravotně nezávadné, normální potravy. Biologické účinky zaznamenané německými a ruskými vědci lze shrnout do tří kategorií.

Rakovinotvorné účinky
[Dva body jsou na kopii záznamu německé zprávy nečitelné. Zbytek je nepoškozen.]
3. Vznik „vazby“ na atmosférickou radioaktivitu, která se zdá být příčinou značného růstu objemu alfa a beta částic saturovaných ve stravě.
4. Tvorba rakovinotvorných činitelů ve směsi proteinového hydrolyzátu* v mléce a obilkách [* přírodní proteiny, které násilné přidání vody rozštěpí na nepřirozené fragmenty].
5. Změna elementárních výživných látek, které po požití stravy zpracované mikrovlnami působí zmatek v zažívacím traktu a labilní katabolismus [to znamená zhroucení metabolického procesu].
6. Umělé změny složení jídla vyvolaly selhání lymfatického systému [absorpčních cév] a degeneraci imunitního potenciálu chránícího tělo před jistými formami neoplazmy [abnormální růsty tkáně – nádory].
7. Po požívání „mikrovlnného“ jídla se v krevním séru objevilo vyšší procento rakovinotvorných buněk [cytomatické buňky tumorů, jako například sarkomu].

8. Mikrovlnné rozmrazování mražených plodů vyvolává změny katabolického chování glykosidů [hydrolytické dextrosy] a galaktosidů [okysličených alkoholů].

9. Mikrovlnné emise jsou příčinou katabolických změn [vyvolávají zhroucení metabolizmu], chování rostlinných alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], a to i poté, když byla syrová, vařená, či mražená zelenina exponována po extrémně krátkou dobu.

10. Mimo různých kopií minerálních molekulárních formací se v rostlinných substancích tvoří rakovinotvorné volné radikály [vysoce reaktivní neúplné molekuly], především v syrové kořenové zelenině.

11. U statisticky vysokého procenta osob vyvolala mikrovlnami zpracovaná jídla rakovinové bujení v žaludku a střevech, právě tak, jako obecnou degeneraci periferní buněčné tkáně a postupné zhroucení funkcí zažívacího a vylučovacího traktu.

Úbytek výživné hodnoty

 1. Mikrovlnné expozice způsobily významný úbytek výživné hodnoty u všech zkoumaných potravin.
 2. Snížení biologické dostupnosti [schopnosti zužitkovat tyto látky] B-komplexu, vitamínu C, vitamínu E a podstatných minerálních látek a lipotropů u všech potravin.
 3. Ztráta 60 až 90 procent obsahu vitálního energetického pole u všech testovaných potravin.
 4. Snížení metabolických vlastností a schopnosti integrace alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů.
 5. Zánik výživné hodnoty masných nukleoproteinů.
 6. Významné zrychlení strukturálního rozkladu u všech potravin.

Biologické účinky přímého ozáření
Vystavení vlivu mikrovlnných emisí má nepředvídatelné negativní účinky na obecný biologický prospěch lidstva. Tato skutečnost nebyla známa až do doby, kdy Rusové započali se svými pokusy. Pomocí důmyslného vybavení brzy zjistili, že lidský organizmus není schopen strávit látky a substance vznikající v mikrovlnami zpracované stravě. Zjištění, že už pouhé vystavení potravin účinkům energetického pole samo o sobě stačí k vyvolání natolik nepříznivých vedlejších účinků, vedlo nakonec až k tomu, že používání jakéhokoliv druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin bylo v sovětském státě zakázáno zákonem (1976).

Výčet zjištěných účinků

 1. U osob ozářených mikrovlnami dochází ke zhroucení pole „životní energie“, provázenému, v závislosti na délce ozáření, stále dlouhodobějšími vedlejšími účinky na lidské energetické pole.
 2. Degenerace paralelního celulárního elektrického napětí po dobu používání přístroje (!), pozorovatelné především v krvi a lymfatických oblastech.
 3. Schopnost vnější energie vyvolat degeneraci a destabilizaci potenciálu zužitkování potravy v lidském metabolickém procesu.
 4. Degenerace a destabilizace potenciálu vnitřních buněčných membrán v průběhu katabolického procesu přenosu živin do krevního séra ze zažívacího procesu [metabolický kolaps].
 5. Degenerace a zhroucení okruhů elektrických nervových impulsů v uzlech celebrálních potenciálů [poruchy v přední části mozku kde sídlí myšlení a vyšší funkce].
 6. Degenerace a zhroucení elektrických obvodů nervů a ztráta symetrie energetického pole neuroplexů [nervových center] v popředí a na pozadí ústředního [mozku] i autonomních nervových systémů.
 7. Ztráta vyváženosti a cirkulace bioelektrických proudů při současně rostoucí aktivaci retikulárního systému [systému kontroly funkce vědomí].
 8. Dlouhodobá kumulativní ztráta vitality u lidí, zvířat i rostlin v okruhu 500 metrů od neodstíněné vyzařující jednotky.
 9. Dlouhodobé zbytkové účinky magnetického „depozitu“, rozprostřeného po celém nervovém a lymfatickém systému.
 10. Destabilizace a výpadek produkce hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen.
 11. Zjevně vyšší úroveň výskytu poruch vzorce signálu mozkových vln v rozsahu vlnění alfa, theta a delta u osob vystavených poli mikrovlnných emisí.
 12. Byly zjištěny negativní psychologické účinky vyvolané poruchami vzorce mozkových vln, včetně ztráty paměti a koncentrace, snížení emocionálního prahu, zpomalení intelektuálních procesů a případy přerušovaného spánku, které se ve statisticky vyšším procentu vyskytují u jedinců, kteří trvale pobývali v dosahu účinků emisního pole mikrovlnných aparátů, ať už při vaření či ve vysílacích stanicích.

Vzhledem k jednoznačným závěrům švýcarských, ruských a německých vědeckých klinických studií, nelze ignorovat mikrovlnky uhnízděné v našich kuchyních. S odvoláním na tento výzkum ukončíme tento článek následujícím výčtem:

Krátké shrnutí

 1. Konzumace stravy zpracované mikrovlnkou působí dlouhodobá a trvalá poškození mozku, způsobená „vyskratováním“ mozkových elektrických impulsů [depolarizací nebo demagnetizací mozkové tkání].
 2. Lidské tělo nemůže metabolizovat [přijmout, strávit] cizí nepřirozené vedlejší produkty, vznikající v mikrovlnami zpracovaném jídle.
 3. Produkce mužských a ženských hormonů se při trvalé konzumaci mikrovlnami zpracované stravy zastavuje anebo mění.
 4. Účinky vedlejších produktů z mikrovlnami zpracovaného jídla jsou uvnitř lidského těla reziduální [dlouhodobé, trvalé].
 5. Minerály, vitamíny a živiny v každém mikrovlnami zpracovaném jídle jsou redukované nebo pozměněné tak, že z nich lidské tělo má malý nebo vůbec žádný užitek; v horším případě organizmus absorbuje směsi látek, které nedokáže zpracovat ani vyloučit.
 6. Minerály obsažené v zelenině se při vaření v mikrovlnné troubě mění na rakovinotvorné volné radikály.
 7. Mikrovlnami zpracovaná jídla vyvolávají žaludeční a střevní rakovinu [tumory]. To možná zčásti vysvětluje prudký nárůst onemocnění rakovinou tlustého střeva.
 8. Trvalá konzumace potravin zpracovaných mikrovlnami vyvolává množení rakovinových buněk v lidské krvi [dennodenní „pohodlně ohřívaná“ porce ranního mléka…].
 9. Dlouhodobé požívání jídla zpracovaného mikrovlnami způsobuje poruchy imunitního systému v důsledku změn lymfatických žláz a složení krevního séra.
 10. Požívání mikrovlnami zpracované stravy vyvolává ztráty paměti, koncentrace, emocionální nestabilitu a úbytek inteligence.

Už jste vyhodili mikrovlnnou troubu?

Napsal/a: Martina

Toto taky stojí za přečtení!

Zpříjemněte dětem koupání. Tady je 5 tipů!

Přístup k vodě se u dětí liší podobně jako náhled společnosti na koprovou omáčku. Zatímco jedny nemůžete dostat z vany, druhé

Čtu dál →

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (41 vyjádření)

 • Mikrovlnka je věc bez které bych se dnes určitě neobešla,jak by jste manželovi ohřívali jídlo,aby to bylo rychle a nevysušené?Tisíc lidí,tisíc názorů.Kdo ji bude chtít tak ji bude mít a kdo ji nechce tak atˇ si ji nekupuje.!

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist