Mikrovlnky

Rubrika: Domácnost a bydlení

Stále ještě používáte mikrovlku? Já jsem ji po přečtení několika článků s úlevou „vyhodila“. Pokud ji ještě nemáte, tak si ji možná nekoupíte. Pokud ji už máte, třeba alespoň omezíte její užívání. Mikrovlnky jsou vlastně velmi nebezpečné. A proč?


Uvedu zde závěry z několika výzkumů, které mě osobně přesvědčily. Ty, kteří chtějí vědět víc odkazuji na www.celostnimedicina.cz, kde si mohou článek přečíst v celý v původním znění.

Pro nás maminky je důležité vědět, že mikrovlny nebezpečné zejména pro přípravu kojeneckého mléka.
Ačkoli mikrovlny ohřejí jídlo rychle, nelze je doporučit pro ohřívání kojeneckých lahví. Láhev se může zdát na dotyk chladná, ale tekutina uvnitř může být extrémně horká a může dětem popálit ústa a jícen. Také tvorba páry v uzavřené nádobě, jakou je dětská láhev, může způsobit výbuch.
Ohřívání láhve v mikrovlnce může být příčinou nepatrných změn struktury mléka. V kojenecké směsi může dojít ke ztrátě některých vitamínů. V ohřátém mateřském mléce mohou být zničeny jisté ochranné látky. Ohřívání láhve držené v proudu horké vody z kohoutku, nebo postavené do mísy teplé vody sice vyžaduje několik minut navíc, ale je to mnohem bezpečnější.

Mikrovlnami upravená krev zabíjí

Roku 1991 byl v Oklahomě požadován zákon, týkající se nemocnic užívajících mikrovln k ohřívání krve k transfúzím. Zmíněný proces poškodil pacientku Normu Levitt, která zemřela po transfúzi krve. Ošetřovatelka totiž předehřála krevní konzervu v mikrovlnné troubě. Tato tragédie ozřejmuje, že se za „ohříváním“ mikrovlnami skrývá podstatně více, než jsme ochotni uvěřit. Krev bývá před transfúzemi běžně předehřívána, ovšem ne v mikrovlnné troubě… V případě paní Levitt pozměnily mikrovlny složení krve, a to ji zabilo.
Je očividné, že mikrovlnné záření kromě „ohřívání“ dělá se zahřívanými látkami ještě něco navíc. Je zcela zjevné, že lidé, kteří si připravují jídlo v mikrovlnce, polykají spolu s upravenou potravou „cosi neznámého“.

Mikrovlnované jídlo způsobuje rakovinu

Jedno jídlo ohřáté v mikrovlnce samozřejmě nikoho nezabije, ale pravidelný dlouhotrvající přísun takové stravy vyvolá v těle takové blokády, že se nakonec vzbouří. Jednoho dne, tak jako v případě azbestu, DDT, různých ředidel a rozpouštědel, svět procitne do skutečnosti, že mikrovlny jsou příčinou rakovinových onemocnění, dokonce mnohem horší než cigarety. Hrozné je, že to už dávno víme, ale že všichni z pohodlnosti, ziskuchtivosti nebo nezájmu zaujímáme stanovisko Tří opic…
Mikrovlnované jídlo způsobuje pomalou, zákeřnou, plíživou degradaci. Zpočátku zdánlivě ušetříme trochu času ohřátím ranní kávy v mikrovlnce – ale čas, který tím získáme, si odřízneme z vlastních životů. Žádná léčba na světě nemůže vyléčit či zabránit chorobě, pokud budeme příčinu i nadále hýčkat přímo ve svých domovech.

Je zřejmé, že ozáření mikrovlnami vede ke znetvoření struktury molekul v potravinách. Ozařování vytváří nové směsi s chemickými vazbami, jaké v přírodě vůbec neexistují. Tyto takzvané radiolytické směsi vznikají molekulárním rozkladem (rozpadem) jako přímý důsledek ozáření.

Závěry výzkumu vlivu mikrovln
Následující poznatky pocházejí z výzkumů biologických účinků mikrovln, provedených nejvýznamnějšími německými a ruskými výzkumnými ústavy.
Německý základní výzkum probíhal už během vojenského tažení Barbarossa na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1942 až 1943), ruská bádání v Běloruském institutu radiotechnologie v Minsku a Ústavu pro radiotechnologie v Rajastanu od roku 1957 až do konce studené války.
Ve většině případů byly analyzované potraviny vystaveny cílenému mikrovlnnému záření o energetickém potenciálu 100 kW/cm3/s na dobu, považovanou za přijatelnou k přípravě zdravotně nezávadné, normální potravy. Biologické účinky zaznamenané německými a ruskými vědci lze shrnout do tří kategorií.

Rakovinotvorné účinky
[Dva body jsou na kopii záznamu německé zprávy nečitelné. Zbytek je nepoškozen.]
3. Vznik „vazby“ na atmosférickou radioaktivitu, která se zdá být příčinou značného růstu objemu alfa a beta částic saturovaných ve stravě.
4. Tvorba rakovinotvorných činitelů ve směsi proteinového hydrolyzátu* v mléce a obilkách [* přírodní proteiny, které násilné přidání vody rozštěpí na nepřirozené fragmenty].
5. Změna elementárních výživných látek, které po požití stravy zpracované mikrovlnami působí zmatek v zažívacím traktu a labilní katabolismus [to znamená zhroucení metabolického procesu].
6. Umělé změny složení jídla vyvolaly selhání lymfatického systému [absorpčních cév] a degeneraci imunitního potenciálu chránícího tělo před jistými formami neoplazmy [abnormální růsty tkáně – nádory].
7. Po požívání „mikrovlnného“ jídla se v krevním séru objevilo vyšší procento rakovinotvorných buněk [cytomatické buňky tumorů, jako například sarkomu].

8. Mikrovlnné rozmrazování mražených plodů vyvolává změny katabolického chování glykosidů [hydrolytické dextrosy] a galaktosidů [okysličených alkoholů].

9. Mikrovlnné emise jsou příčinou katabolických změn [vyvolávají zhroucení metabolizmu], chování rostlinných alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], a to i poté, když byla syrová, vařená, či mražená zelenina exponována po extrémně krátkou dobu.

10. Mimo různých kopií minerálních molekulárních formací se v rostlinných substancích tvoří rakovinotvorné volné radikály [vysoce reaktivní neúplné molekuly], především v syrové kořenové zelenině.

11. U statisticky vysokého procenta osob vyvolala mikrovlnami zpracovaná jídla rakovinové bujení v žaludku a střevech, právě tak, jako obecnou degeneraci periferní buněčné tkáně a postupné zhroucení funkcí zažívacího a vylučovacího traktu.

Úbytek výživné hodnoty

 1. Mikrovlnné expozice způsobily významný úbytek výživné hodnoty u všech zkoumaných potravin.
 2. Snížení biologické dostupnosti [schopnosti zužitkovat tyto látky] B-komplexu, vitamínu C, vitamínu E a podstatných minerálních látek a lipotropů u všech potravin.
 3. Ztráta 60 až 90 procent obsahu vitálního energetického pole u všech testovaných potravin.
 4. Snížení metabolických vlastností a schopnosti integrace alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů.
 5. Zánik výživné hodnoty masných nukleoproteinů.
 6. Významné zrychlení strukturálního rozkladu u všech potravin.

Biologické účinky přímého ozáření
Vystavení vlivu mikrovlnných emisí má nepředvídatelné negativní účinky na obecný biologický prospěch lidstva. Tato skutečnost nebyla známa až do doby, kdy Rusové započali se svými pokusy. Pomocí důmyslného vybavení brzy zjistili, že lidský organizmus není schopen strávit látky a substance vznikající v mikrovlnami zpracované stravě. Zjištění, že už pouhé vystavení potravin účinkům energetického pole samo o sobě stačí k vyvolání natolik nepříznivých vedlejších účinků, vedlo nakonec až k tomu, že používání jakéhokoliv druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin bylo v sovětském státě zakázáno zákonem (1976).

Výčet zjištěných účinků

 1. U osob ozářených mikrovlnami dochází ke zhroucení pole „životní energie“, provázenému, v závislosti na délce ozáření, stále dlouhodobějšími vedlejšími účinky na lidské energetické pole.
 2. Degenerace paralelního celulárního elektrického napětí po dobu používání přístroje (!), pozorovatelné především v krvi a lymfatických oblastech.
 3. Schopnost vnější energie vyvolat degeneraci a destabilizaci potenciálu zužitkování potravy v lidském metabolickém procesu.
 4. Degenerace a destabilizace potenciálu vnitřních buněčných membrán v průběhu katabolického procesu přenosu živin do krevního séra ze zažívacího procesu [metabolický kolaps].
 5. Degenerace a zhroucení okruhů elektrických nervových impulsů v uzlech celebrálních potenciálů [poruchy v přední části mozku kde sídlí myšlení a vyšší funkce].
 6. Degenerace a zhroucení elektrických obvodů nervů a ztráta symetrie energetického pole neuroplexů [nervových center] v popředí a na pozadí ústředního [mozku] i autonomních nervových systémů.
 7. Ztráta vyváženosti a cirkulace bioelektrických proudů při současně rostoucí aktivaci retikulárního systému [systému kontroly funkce vědomí].
 8. Dlouhodobá kumulativní ztráta vitality u lidí, zvířat i rostlin v okruhu 500 metrů od neodstíněné vyzařující jednotky.
 9. Dlouhodobé zbytkové účinky magnetického „depozitu“, rozprostřeného po celém nervovém a lymfatickém systému.
 10. Destabilizace a výpadek produkce hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen.
 11. Zjevně vyšší úroveň výskytu poruch vzorce signálu mozkových vln v rozsahu vlnění alfa, theta a delta u osob vystavených poli mikrovlnných emisí.
 12. Byly zjištěny negativní psychologické účinky vyvolané poruchami vzorce mozkových vln, včetně ztráty paměti a koncentrace, snížení emocionálního prahu, zpomalení intelektuálních procesů a případy přerušovaného spánku, které se ve statisticky vyšším procentu vyskytují u jedinců, kteří trvale pobývali v dosahu účinků emisního pole mikrovlnných aparátů, ať už při vaření či ve vysílacích stanicích.

Vzhledem k jednoznačným závěrům švýcarských, ruských a německých vědeckých klinických studií, nelze ignorovat mikrovlnky uhnízděné v našich kuchyních. S odvoláním na tento výzkum ukončíme tento článek následujícím výčtem:

Krátké shrnutí

 1. Konzumace stravy zpracované mikrovlnkou působí dlouhodobá a trvalá poškození mozku, způsobená „vyskratováním“ mozkových elektrických impulsů [depolarizací nebo demagnetizací mozkové tkání].
 2. Lidské tělo nemůže metabolizovat [přijmout, strávit] cizí nepřirozené vedlejší produkty, vznikající v mikrovlnami zpracovaném jídle.
 3. Produkce mužských a ženských hormonů se při trvalé konzumaci mikrovlnami zpracované stravy zastavuje anebo mění.
 4. Účinky vedlejších produktů z mikrovlnami zpracovaného jídla jsou uvnitř lidského těla reziduální [dlouhodobé, trvalé].
 5. Minerály, vitamíny a živiny v každém mikrovlnami zpracovaném jídle jsou redukované nebo pozměněné tak, že z nich lidské tělo má malý nebo vůbec žádný užitek; v horším případě organizmus absorbuje směsi látek, které nedokáže zpracovat ani vyloučit.
 6. Minerály obsažené v zelenině se při vaření v mikrovlnné troubě mění na rakovinotvorné volné radikály.
 7. Mikrovlnami zpracovaná jídla vyvolávají žaludeční a střevní rakovinu [tumory]. To možná zčásti vysvětluje prudký nárůst onemocnění rakovinou tlustého střeva.
 8. Trvalá konzumace potravin zpracovaných mikrovlnami vyvolává množení rakovinových buněk v lidské krvi [dennodenní „pohodlně ohřívaná“ porce ranního mléka…].
 9. Dlouhodobé požívání jídla zpracovaného mikrovlnami způsobuje poruchy imunitního systému v důsledku změn lymfatických žláz a složení krevního séra.
 10. Požívání mikrovlnami zpracované stravy vyvolává ztráty paměti, koncentrace, emocionální nestabilitu a úbytek inteligence.

Už jste vyhodili mikrovlnnou troubu?

Napsal/a: Martina

Toto taky stojí za přečtení!

Zpříjemněte dětem koupání. Tady je 5 tipů!

Přístup k vodě se u dětí liší podobně jako náhled společnosti na koprovou omáčku. Zatímco jedny nemůžete dostat z vany, druhé

Čtu dál →

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (41 vyjádření)

 • Dáša P.
  Dáša P.

  Jasně. Nikdo neví, na co zemře, není třeba dělat paniku a být příliš úzkostný, na něco zemřít musíme, že.
  Ale když můžu, ráda se rizikům vyhnu. S čím už nic dělat nemůžem, to nechávám plynout, páč to by se člověk zbláznil.
  Ale to neznamená, že se úplně na všechno vykašlu. Ještě tu chvilku být chci a proto mi není jedno, co jím já a hlavně moje děti.

 • Anonymní

  Tak doma máme mikrovlnku ale vyhazovat jí rozhodně neminím!Rodiče i prarodiče zemřeli na rakovinu a žádnou mikrovlnku nikdy v domě neměli!!Sousedka taky nemá mikrovlnku a taky onemocněla rakovinou.Nevěřím že to ubližuje vždyt bych mohla říct i počítač a televize vyzařuje vlny co nám ubližují a lidé u toho sedí a nevadí jim to!?Já v mikrovlnce nevařím jen ohřívám jídlo ale věřit na to že to ubere něco na inteligenci nebo rakovinu něčeho??V porodnici i v nemocnici ohříváme kojencům láhve s mlékem v mikrovlnce a nevadí to nikomu tak nechápu proč by to bylo škodlivé co není vdnešní hnusné době škodlivé to by sme nesměli ani vyjít ven aby nás neposral vrabec a nechytli snad naše děti ptačí chřipku..-)?

 • microvlnku používám málokdy a to jen na ohřev a z „výzkumů“,které jsou každý rok jiné si těžkou hlavu nedělám…naši prapředkové si pekli maso přímo v ohni, fůůůj tolik kancerogenů :-))

 • Anonymní

  Málokdy se vidí tolik hlouposti na tak malé ploše… včetně diskuse, čest výjimkám…

 • Anonymní

  mam děti a taky strach ale z toho že jeden druhému tou mikrovlnkou ublíží nebo do ní dají to co tam nepatří a mrtvá hmota po uvaření ?pochybuji že v papiňáku nebo na pánvičce bude po ohřáti něco živého

 • Dáša P.
  Dáša P.

  Hrdě se hlásím k „husičkám“, mikrovlnku nemáme a mít nebudeme.
  Technické informace jsou mi úplně putna, pro mě je důležitý vyýsledek, a ten je ověřený, že z mikrovlnky dostanu akorát mrtvoh hmotu. A tu za jídlo považovat nebudu.

 • Anonymní

  Nikdy bych nevěřil, že se dá napsat v jednom článku tolik nesmyslů a vyložených lží. Jak po stránce technické, lékařské. Ve válečných létech 1942 byl válečný výzkum založen na úplně jiný směr než tady popisujete. Při hustotě záření 100 KW/cm krychlový jak tady uvádíte by bylo třeba jednu housku která má odhadem 200 cm kubických ozářit výkonem asi 20 MW!/milionů watů/ To by už poznal na odběru i Temelín. Což je průměrný příkon asi pro 200 000! domácností. A další doslova lži na úrovni nesvéprávného dementa. Tak husičky vyhoďte všechny mikrovlnky do kontejneru a běžte se ihned léčit. Nejlépe do Bohnic.

 • Anonymní

  mam male dite ,mikrovlnku a velky ztrach

 • Já teda na mikrovlnky odborník nejsem, mikrovlnku mám a používám ji – ne moc často….ale snad se nebudete zlobit, když taky připojím svůj názor na tento článek – je to podle mě souhrn naprostých blábolů hemžící se rádoby odbornými výrazy, které naprosto nemají smysl („alkaloidy – prvky na bázi organického dusíku“….co to proboha je??? – alkaloidy jsou sloučeniny… možná vám to připadá jako směšný detail – ale v biochemii to opravdu jedno není.. a to není jediná perla, je jich daleko více…)jsou tu řetězce odborných termínů řazených víceméně náhodně za sebou – čím více cizích slov, tím lépe…ono to opravdu zní vědecky, ačkoli – podotýkám – v této podobě – to se závěry seriózního výkumu nemá vůbec nic společného…do toho všeho jsou přimíchány pojmy patřící asi do alternativní medicíny („vitální energetické pole“)…zkrátka celé to na mě působí, jako výplod nejakého paranoika (myslím tím původní „závěry výzkumu“ – převzaté martinou nevímodkud, ale spíš asi z časopisů, z internetu apod.-pochybuji že z nějaké originální vědecké studie)…netvrdím, že mikrovlnky jsou naprosto bezchyby, ale tohle je fakt síla:-)… ruku na srdce – kdo těm závěrům uvedeným výše opravdu dobře rozumí….tímto se plně ztotožňuji s reakcí anonyma z 1.9. 2005 ze 14:16 hod. – výstižně řečeno…nic proti ekologii a návratu k přírodě,ale není na škodu používat přitom zdravý rozum…

 • Anonymní

  Troška hysterie nikoho nezabije že?
  Vraťme se do doby kamenné, bydleme v jeskyních. Přestaňme jezdit auty a přestaňme používat jiné vymoženosti civilizace.

 • Anonymní

  V 90. letech distribuovala nemocnice v minnesotském Minneapolis brožuru varující před používáním mikrovln k ohřívání kojenecké stravy s tím, že mikrovlny pozměňují její složení tak, že se z výživového hlediska nemají používat. Více článek v časopise REGENA č. 11 – „Minimalizujte ve svém okolí mikrovlnné záření.“ Nikomu nic nevnucuji, za přečtení to však přinejmenším stojí. Každý se zařiďme podle svého nejlepího vědomí a svědomí. Můj přspěvek berte jako informaci, další je na vás…
  Vilma

 • Anonymní

  Tolik škodlivosti je kolem nás,tak si přeci nebudu pořizovat ještě další.Jsou lidi ,že nad tímto mávnou rukou pro své pohodlí.Ale v důchodovém věku budou fňukat,že mají zdravotní problémy a DOKTOŘI-STAREJTE SE..

 • Anonymní

  Jestli chcete vážněji míněné odkazy, zkuste si je selektovat například pro doménu edu. V googlu asi takto:
  microwave oven risk site:edu

 • Anonymní

  Můj ty bože, další horda věřících, kteří objevili internet… Připadá mi to skoro jako kdysi – co to bylo za noviny – Pravda – no tak to musí být pravda. Už jsem četla skutečně hodně blbin, které si laici vzali za své jako seriózní vědecký výzkum. Haha. Zkuste místo té víry použít mozek a hledat informace ne jen balast, kterého je internet plný. Ale na to časem přijdete sami. Mikrovlny skutečně působí tak, jako píše výše Honzál, ale když někdo dobře slyší na bláboly a s jinými blábolícími si dobře rozumí, je to spíš o psychologii. A to jsme někde jinde.
  Mikrovlnku používám a nehodlám se v tom omezovat.
  Jéje a máte doma televizi? Tu vyhoďte, produkuje rentgenové záření, které na Vás negativně působí. Navíc pozor na elektřinu z jaderných elektráren, ta také škodí. V Rakousku jsou na to zvlášť odborníci, ti takovou elektřinu poznají. No ještě bych našla pár takových technických hovadin, kdy jen kroutím hlavou a prudce mi při nich stoupá seběvědomí. Ano, odborníkovi nestojí za to se k tomu vyjadřovat. Bohužel pak mají takoví různí kosmologové tolik životního prostoru.
  Podotýkám, že mám ráda přírodu, žasnu nad tím, kam svět spěje. Ale mikrovlnkami to fakt není.
  Přeji Vám brzké procitnutí…
  Iva

 • Anonymní

  V tomto případě objektivní skutečnost demokratickými metodami zjistit nelze, neboť se jedná o odborný problém. Jinými slovy, i kdyby názor Martiny podpořilo tisíc laiků, rozumný člověk se k němu nepřikloní a ani se k němu nebude vyjadřovat, neboť ten, kdo nejsa odborníkem, se k odbornému problému bez zábran vyjadřuje, je pouhý žvanil. Bohužel se jimi naše vlast přímo hemží. Rozpoznat žvanila od odborníka je však stejně těžké, ne-li ještě težší, než problém sám. Jak z toho ven? Kde tedy získat správnou odpověď? Jsou jen dvě možnosti, obě bohužel obtížné a mnohdy zcela neschůdné. Buď studiem problematiky potřebnou odbornost získat, nebo si opatřit vyjádření od konkrétní, důvěryhodné autority, kterou nemůže být jakýsi anonymní subjekt někde na internetu, nebo pochybný prodejce. Ale je to jediná alternativu, jak se vyznat v informační džungli, která nás obklopuje. Konkrétní přínos např. v tomto případě je, že budu s čistým svědomím dál používat svoji mikrovlnku a těm, kdo podlehli falešným informacím žvanilů, se budu jen smát.

 • Anonymní

  LOL, tolik rozruchu pro nic?
  Fandím Honzálovi !!!
  Pls, jen ještě víc urážek a invektiv! :o))))

 • Catharine

  Ko ko ko ko dák????

 • Mile damy,zkuste cist mezi radky pana Honzala.Zda se,ze problem tohoto individua netkvi v tom,ze by ho tak iritovaly nase“tzv.slepici nazory“,ale ze tento pan,ci spis chlapec,byl nejspis zklaman nejakou slecnou a tak se rozhodl,zeny jako takove nenavidet.Mozna,ze jeho maminka zanedbala vychovu.Snad ho priliz bila. Anebo MALO! :-))
  Zkusime ho ignorovat?Ono ho to pak prejde tady „oxydovat“,kdyz nebude mit odezvu.Takze ja si zamykam odted pred nim pusu.Tohle je totiz presne ten moment,kteremu se rika „srazka s blbcem“.A tady je nejlepsi blbce ignorovat. ko ko ko ko ko dák:-)

 • Honzále, oplýváš zdá se neuvěřitelnou schopností všechno překroutit. Snažíš se být vtipný, na mě ale bohužel působíš dojmem, že jsi nic nepochopil. Zkus si přečíst předchozí názory ještě jednou, jestli to pomůže. Pravděpodobně ne, tak alespoň pro tvou radost – i já se hlásím k slepicím. KO KO KO KO DÁK!

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist