Provozujeme:     České-soutěže.cz     KrálovstvíLátek.cz     Termofor.cz 
Přišli jste jen na čumendu? ...i vy můžete být součástí všeho, co tu vidíte... stačí se zaregistrovat.

Diskutárna

Diskutárna » Rodinná (i jiná) témata » Práce, finance, právo » příspěvek na bydlenípříspěvek na bydlení
Anonym
11.5.2009 v 16:51:43

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jsem sama s dítětem a ted jsme si pronajala byt od jedné paní, ale smlouvu mám přes družstvo a ona mi nechce dovolit si tu přihlásit trvalý pobyt a na kontaktním místě mi řekli, že nemám nárok na příspěvek na bydlení když tam nemám trvalý pobyt, můžete mi prosím poradit jak to mám řešit, když mám smlouvu na sebe a musím platit 4 000 družstvu a ještě paní za pronájem bytu? Moc Vám děkuji
Radka

Stránky: [1] 2 3
Horempádem
13.5.2009 v 11:01:38

Lubik…už je to OK?

Horempádem
13.5.2009 v 11:01:02

TRVALÝ POBYT OBYVATEL

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České
republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu,
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého
pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu^11)
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a
který je podle zvláštního právního předpisu^12) určen pro bydlení,
ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k
objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo
trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle
odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo
zvláštní matriky^12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se
postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České
republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně
požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem^12b)

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového
trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§
12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu
byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan
povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen
„přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové
adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa
trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená
část^13) v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního
občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání
bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby
o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se
nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k
právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1
nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému
pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle
zvláštního zákona.^14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou
příjmem obce.

(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou
část^13) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně
místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo
potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu s údaji o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je
povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k
trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15
dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození oprávněné osoby.

(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o
místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny
podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních
rukou.

(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v
předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v
informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve
výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud
občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o
tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho
zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k
právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle
odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný
zástupce.

(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený
zmocněnec na základě ověřené plné moci.^9)

(12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České
republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého
pobytu.

§ 10a

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního
občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm.
c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním
obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého
pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních
předpisů.^2),^3) Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej
nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž
územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky^12a) v případě,
že se narodil v cizině.

§ 10b

neplatil

§ 11

Hlášení pobytu obyvatele podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno
zvláštními právními předpisy.^2),^3)

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo
padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených
skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu,
odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů
nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo
trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho
vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle
odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené
části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c).
Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v
odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním
systému.

Anonym
13.5.2009 v 9:22:23

Horempádem, tím donedávna mysleli sousedi co? Současná zákonná úprava je z roku 2000 a věř mi, že před tím byla po věcné stránce úplně stejná. Jinak jako pronajímatel (řádný – ne žádná černota) nemusíš žádný zvláštní souhlas s trvalým pobytem udělovat, stačí pouze nájemní smlouva, nechceš-li aby někdo měl v tvém bytě trvalý pobyt, tak ho nepronajímej, jinak to nejde. A ještě jedno poučení, pronajmeš-li byt slečně a ta se později vdá, tak ze zákona vznikne nájemní vztah jejímu manželovi a může se tedy přihlásit k trvalému pobytu. A ještě něco, narozené dítě získá trvalý pobyt u rodičů.
Lubik

Anonym
13.5.2009 v 8:03:25

Milé dámy, diskutujete tady systémem JPP (jedna paní povídala) a nadávat na zákony a používat slova pitomci, bez konkrétní znalosti je trapné, řekněte co by se na konkrétním zákonu (víte vůbec, který to je) mělo změnit (konkrétně paragraf, odstavec)? Já ho považuji za dostatečný. Radko píšeš, že máš smlouvu na sebe, co to vlastně máš? Byla jsi s tou smlouvou na ohlašovně? Mám-li papír ze kterého vyplývá, že můžu bydlet v nějakém bytě (ať se to jmenuje Nájemní smlouva, Smlouva o pronájmu, Smlouva o výpůjčce, nebo se to nejmenuje nijak) tak vás na to ohlašovna přihlásí k trvalému pobytu. Co ještě chcete za radu? Nebo bude stále omílat moje známá mi řekla a můj tchán to měl tak a moje tetičko tohle.
Lubik

Horempádem
12.5.2009 v 23:25:17

Moc do toho nechci vstupovat,ale shodou náhod jsem se na tohle téma bavila se sousedy. Tehdy mě dost překvapilo, že donedávna šlo přihlásit si trvalý pobyt bez svolení majitele bytu či domu. Nyní už to prý nejde a majitel bytu souhlas dát musí. Řekla bych, že teď je to takhle správně, už jen proto, že spousta lidí se ušetří zbytečných exekucí. Já jako pronajímatel, bych taky nedala svolení s povolením trvalého pobytu nájemníka. Já vím, že to tazatelce připadá nefér, ale víc nefér mi připadala ta dřívější forma, tj. že k tomu souhlas majitele potřeba nebyl. Pak se mohl kde kdo registrovat na adresu, kde je v podnájmu a potom hledejte, za koho exekutor pobral co viděl v bytě, který nájemci ani nepatřil :-(

radka2
12.5.2009 v 17:34:38

proč by to nedovolilo? paní se prostě postarala o to, že má dva byty. určitě ji ten družstevní nějaké peníze stál. bordel by to byl, kdyby trvalý pobyt měla ve státním.

Anonym
12.5.2009 v 17:25:29

Možná jste mě špatně pochopili, já mám smlouvu o podnájmu bytu kde je nájemce ta paní a já podnájemce, ale družstvo muselo dát souhlas že mi to pronajme a teď by mi měla přijít smlouva od družstva, i tak je to bordel,divím se že to družstvo dovolí když má paní úplně jinde trvalý pobyt ne tu na bytě a ještě ho ani mě nedovolí.
radka

Anonym
12.5.2009 v 15:57:11

děkuji všem za odpovědi, přes družstvo to samostatně nešlo, to bych se asi nedočkala a na žádost na městském úřadě jsem další roky čekat nemohla tudíž mi nezbylo nic jiného než jít zde do podnájmu. Jsou to velice blbé zákony, když si člověk na své jméno platí u družstva nájem a pronajímateli dává ještě prachy do kapsy a příspěvek nemůže dostat kvůli pobytu, nad tímhla by se měli naši pitomci ve vládě zamyslet a ne se hádat kdo kde ským šukal.
Radka

ctiradkactiradka
12.5.2009 v 11:32:48

No a Smlouva o Pronájmu je to stejné, jako souhlas s trvalým pobytem??, Tak to jsem teda netušila…
Můj tchán teD´pronajímá družstevní byt a „družstvo“ mu dokonce NEDOVOLILO, aby si nový podnájemník zřídil SIPO a platby s tím spojené na své jméno (mám tím na mysli vodu, elektřinu, televizi apod…). Prostě nutí tchána, aby měl smlouvu s plynárnami, elektrárnou na své jméno a vlastně tím riskoval, že mu podnájemník „udělá dluh“… a to mi přijde jako ensmyslný „zákaz“ družstva, oproti nesouhlasu s trvalým pobytem…

Anonym
12.5.2009 v 11:25:05

Ano a co je „souhlas majitele bytu“? Tady se jedná jen o formu (musí být písemná) ať se to jmenuje Nájemní smlouva, Smlouva o pronájmu, dovedl bych si představit i Smlouvu o výpůjčce nebo i nepojmenovanou smlouvu, ze které vyplývá, že v daném bytě můžu bydlet. Jiná věc je bydlet na černo na základě „per huba“, ovšem jakmile mi dá majitel jakýkoli papír, tak je to hotové a u družstevního bytu je majitel družstvo a Radka s ním smlouvu má.
Lubik

Stránky: [1] 2 3Co nového na VD?

 • Védéčkoviny - přehled VD událostí uplynulého týdne.
 • Nové diskuze za posledních 7 dní
 • VD S.O.S. aneb Pomóóóc, já se tu nevyznám
 • KLUBko - uživatelský účet  Zaregistrovat se
  Zapomněl/a jsem heslo

  Přečtěte si nové komentáře

  Nepřehlédněte

  Náš tip

 • Těhotenství týden po týdnu a vše o těhotenství na webu Rodicka.cz.
 • Školní batohy pro prvňáčky i studenty. Výběr aktovek, tašek a školních potřeb, odborné poradenství.


 • © 2004 - 2016 VašeDěti.cz - Mgr.Petra Vymětalová. | ISSN 1801-2892 | Právní ujednání | | Redakce | Užitečné odkazy TOPlist